Letras Diferentes Para Nick Nomes Perfil (Different Letters)

Letras Para Enfeitar Nicks É só Copiar e Colar.
Exemplo> Ό ㄥ丹! ᄂє〒尺Д ک ℘∀ 尺丹 ⓝⓘ ⓒⓚⓢ

|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|  |̶͇̿ ̶͇̿ ̶͇̿)   |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿     |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿)     |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿     |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿     |͇̿ ͇̿ ͇̿ ̶͇̿ι    |̶ ̶ ̶ ̶|   |  ͇ ͇͇͇͇|    |⟨

 |͇ ͇     |̿ V ̿|    |̿ \͇|     |͇̿ ͇̿ ͇̿|     |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'     |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇͇̿|͇      |̿ ̶̿'╮      ͇ ͇\̿ ̿  

 ̿ ̿|̿ ̿      |͇ ͇ ͇ ͇ ͇|      \ ͇ /       |͇ Λ ͇|     ╳     |͇ Λ ͇|          ̿ ̿/ ͇ ͇ 

ム 乃 ζ Ð 乇 キ Ǥ ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 Ծ ア q 尺 ㄎ イ Ц Џ Щ メ Щ 乙

۪A۫۰ ۪B۫۰ ۪C۫۰ ۪D۫۰ ۪E۫۰ ۪F۫۰ ۪G۫۰ ۪H۫۰ ۪I۫۰ ۪J۫۰ ۪K۫۰ ۪L۫۰ ۪M۫۰ ۪N۫۰ ۪O۫۰ ۪P۫۰ ۪Q۫۰ ۪R۫۰ ۪S۫۰ ۪T۫۰ ۪U۫۰ ۪V۫۰ ۪W۫۰ ۪X۫۰ ۪W۫۰ ۪X۫۰

(̲̅A̲̅) (̲̅B̲̅) (̲̅C̲̅) (̲̅D̲̅) (̲̅E̲̅) (̲̅F̲̅) (̲̅G̲̅) (̲̅H̲̅) (̲̅I̲̅) (̲̅J̲̅) (̲̅K̲̅) (̲̅L̲̅) (̲̅M̲̅) (̲̅N̲̅) (̲̅O̲̅) (̲̅P̲̅) (̲̅Q̲̅) (̲̅R̲̅) (̲̅S̲̅) (̲̅T̲̅) (̲̅U̲̅) (̲̅V̲̅) (̲̅W̲̅) (̲̅X̲̅) (̲̅W̲̅) (̲̅X̲̅)[̲̅A̲̅] [̲̅B̲̅] [̲̅C̲̅] [̲̅D̲̅] [̲̅E̲̅] [̲̅F̲̅] [̲̅G̲̅] [̲̅H̲̅] [̲̅I̲̅] [̲̅J̲̅] [̲̅K̲̅] [̲̅L̲̅] [̲̅M̲̅] [̲̅N̲̅] [̲̅O̲̅] [̲̅P̲̅] [̲̅Q̲̅] [̲̅R̲̅] [̲̅S̲̅] [̲̅T̲̅] [̲̅U̲̅] [̲̅V̲̅] [̲̅W̲̅] [̲̅X̲̅] [̲̅W̲̅] [̲̅X̲̅]
 (Gerador legal de texto)
⇨ http://NickDiferente.blogspot.com

█║▌│║▌║▌│█│▌║│█║█║│▌║│█║▌ 
           ¹²³ ³² ²³¹ ¹ ¹²³² ³²¹ ³² ¹²³²¹ ³²³

╠╣║╠╝–╠╣Ø╠╝

╔♫═╗╔╗ ╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗ ╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣ 

ツ 回  ₪ 卐 ™  © ® ⊙ ㊣ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
   ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓

ℵ ℶ ℷ ℸ ㋐ ㌃ ㌀ ㌁ ㌂ ㋑ ㌄ ㌅ ㋒ ㌆ ㋓ ㌈ ㌇ ㋔ ㌊ ㌉ ㋕ ㌋ ㌌ ㌍ ㌎ ㌏ ㋖ ㌐ ㌑ ㌒ ㌓ ㌔ ㌕ ㌖ ㌗ ㋗ ㌘ ㌙ ㌚ ㌛ ㋘ ㌜ ㋙ ㌞ ㌝ ㋚ ㌟ ㌠ ㋛ ㌡ ㋜ ㋝ ㌢ ㌣ ㋞ ㋟ ㌤ ㋠ ㋡ ㋢ ㌥ ㋣ ㌦ ㌧ ㋤ ㌨ ㋥ ㋦ ㋧ ㋨ ㌩ ㋩ ㌫ ㌬ ㌭ ㌪ ㋪ ㌮ ㌯ ㌰ ㌱ ㋫ ㌲ ㌳ ㌴ ㌵ ㋬ ㌻ ㌼ ㌶ ㌷ ㌸ ㌹ ㌺ ㋭ ㍁ ㍂ ㌽ ㌾ ㌿ ㍀ ㋮ ㍃ ㍄ ㍅ ㍆ ㍇ ㋯ ㍈ ㍉ ㍊ ㋰ ㋱ ㍍ ㍋ ㍌ ㋲ ㋳ ㍎ ㍏ ㋴ ㍐ ㋵ ㋶ ㋷ ㍑ ㍒ ㋸ ㍔ ㍓ ㋹ ㍕ ㍖ ㋺ ㋻ ㍗ ㋼ ㋽ ㋾ ㊀ ㆒ ㆜ ㊆ ㊂ ㆔ ㊤ ㆖ ㊦ ㆘ ㆛ ㊥ ㆗ ㆚ ㊈ ㊁ ㆓ ㊄ ㆟ ㊭ ㊡ ㊝ ㊇ ㊅ ㊢ ㊘ ㊩ ㊉ ㊯ ㊞ ㊨ ㊔ ㊃ ㆕ ㊏ ㆞ ㊰ ㍽ ㆝ ㊛ ㊫ ㊪ ㊧ ㍻ ㊐ ㍾ ㍼ ㊊ ㊒ ㊍ ㊑ ㍿ ㊣ ㊌ ㊟ ㊋ ㊕ ㆙ ㊚ ㊬ ㊓ ㊗ ㊙ ㊖ ㊮ ㊜ ㊎ ㊠


㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇㊈㊉㊊㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏㊐㊑ ㊒㊓㊔㊕ ㊖ ㊗ ㊘㊙㊚ ㊛㊜㊝㊞㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰▄▀▄ . █|) . ▄▀ . █▀\ . █▓ . █▀ . ▄▀▀ . 
█▀█ . █|) . ▀▄ . █▄/ . █▓ . █▀ . ▀▄█ . 


 █▄█ . ▀█▀ . ▀█ . █▄▀
 █▀█ . ▄█▄ . ▄█ . █▀▄


█░ . █\../█ . █\ █ . ▄▀▄ . █▀▄ . ▄▀▄ . 
█▄ . █.\/.█ . █ \█ . ▀▄▀ . █▀▀ . ▀▄█ . 

█▀▄ . █▀ . ██ . █\/█  
█▀▄ . ▄█ . ▐▌ . \▄▄/  .   

 \\..// 
 .\\//.  

\.//\\.// .     ▀▄▀    . ▀// 
.\\//\\//. .    ▄▀▄    . //▄


▄▀▄ . █З . (( . █)) . █▓ . █▀ . ((╗ . ╠╣ . ║ . ▄█ . █< █▄ . █V█ . █\█ . (()) . █º . (()). . █▀▄ . ▄█▀ . ▀█▀ . █▄█ . ▀▄▀ 
█Λ█ . }{. ▀█▄ ▄▀▄     █▀▄     ▄▀     █▀▄     █▀▀     █▀         ▄▀▀░ 
█▀█     █▀█     █░     █░█     █▀▀     █▀         █░▀▌ 
▀░▀     ▀▀░     ░▀     ▀▀░     ▀▀▀     ▀░         ▀▀▀░ 


█░░     ▀     ░░▀     █░▄▀     █░░     █▄░▄█ 
█▀▄     █     ▄░█     █▀▄░     █░▄     █░█░█ 
▀░▀     ▀     ▀▀▀     ▀░▀▀     ▀▀▀     ▀░░░▀ 


█▄░█     ▄▀▄     █▀▄     ▄▀█     █▀▀▄     ▄▀▀ 
█░▀█     █░█     █░█     █░█     █▐█▀     ░▀▄ 
▀░░▀     ░▀░     █▀░     ░▀█     ▀░▀▀     ▀▀░ 


▀█▀     █░█     ▐▌░▐▌     █░░░█     █░█     ▀▀▀▀█ 
░█░     █░█     ░▀▄▀░     █░█░█     ▄▀▄     ░▄▀▀░ 
░▀░     ░▀░     ░░▀░░     ░▀░▀░     ▀░▀     ▀▀▀▀▀ 

㎭ ㎮ ㎯ ₨  ℡ ㎔ ™ ℤ ℨ
㈢ ㈨ ㈡ ㈤ ㈹ ㈽ ㉁ ㈧ ㈥ ㈸ ㈩ ㈿ ㈴ ㈺ ㈣  ㈯ ㈻ ㈰ ㈪ ㈲ ㈭ ㈱ ㈬ ㈫ ㈵ ㈼ ㈳ ㈷ ㉀ ㉂ ㉃ ㈶ ㈾ ㈮ 

ヾ ヴ ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ パ ビ ピ ブ プ ベ ペ ボ ポ ヷ ヸ ヹ ヺ

ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ลฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ 


à β Č Ď Ẹ Ƒ Ğ Ĥ Į Ĵ Ќ Ĺ ϻ Ň Ỗ Ƥ Ǫ Ř Ŝ Ť Ǘ Ѷ Ŵ Ж Ў Ż


ค ๒ ς ๔ є Ŧ ﻮ ђ เ ן к l ๓ ภ ๏ ק ợ г ร t ย ש ฬ א ץ z


🅰 🅱 🅲 🅳 🅴 🅵 🅶 🅷 🅸 🅹 🅺 🅻 🅼 🅽 🅾 🅿 🆀 🆁 🆂 🆃 🆄 🆅 🆆 🆇 🆈 🆉

ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶤ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ᶰ ᵒ ᵖ ᵠ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ

⇲ِِِِِِ↹ًٍٍَٰٰٰٖٖ ًًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍَََََََََََََِِِِِِبًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍَََََََََُِِِِِِِِِـــًًًََُّـًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍََََََُِِِِِِِِٰ nome ⇱ًًًًًًًًًًًٌٌٌٌٌٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍےًًًٍٍٍٍَََََََِِِِ َ~ََََََََََََََ↹ٍٍٍٍٍٍٍٍَ
Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ  Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ  Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց 
સહઽૐૠૡ૧૨૩૪ଭମଯରଲଳଵଶଷସ௴௵௶௷௸௹௺അആഇ

۝ ℗ ℘ ‽ ⁁ ⁂ ⁅ ⁆ ۞ № ۩ ߷ ऄ   Ϟ ϟ ℞ ℟ Ϫ Ѽ Ѿ ҈ ҉ Ա Բ Գ ↀ ↁ ↂ

←↑→↓↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↫↬↭↮↯↰↱↲↳↴↵↶↷↸↹↺↻↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇄⇅
⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏⇐⇑⇒⇓⇔⇕⇖⇗⇘⇙⇚⇛⇜⇝⇞⇟⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇧⇨⇩⇪⇫⇬⇭
⇮⇯⇰⇱⇲⇳⇴⇵⇶⇷⇸⇹⇺⇻⇼⇽⇾⇿ ⊕ ⊗ ⊙ ⊿ ⌂ ⌠⌡ 〈〉

⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾

𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟 𝓠 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓦 𝓧 𝓨 𝓩𝓪 𝓫 𝓬 𝓭 𝒆 𝒇 𝓰 𝓱 𝓲 𝓳 𝓴 𝓵 𝓶 𝓷 𝓸 𝓹 𝓺 𝓻 𝓼 𝓽 𝓾 𝓿 𝔀 𝔁 𝔂 𝔃


┄┅┆┇┈┉┊┋┌┍┎┏┐┑┒┓└┕┖┗┘┙┚┛├┝┞┟┠┡

┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽┾┿

╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉╊╋╌╍╎╏═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛╜╝


╞╟╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬╭╮╯╰╱╲╳╴╵╶╷╸╹╺╻

▀▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍▎▏ ▐░▒▓▔▕■□▢▣▤▥▦▧▨▩▪▫▬▭

▮▯▰▱▲△▴▵▶▷ ▸▹►▻▼▽▾▿◀◁ ◂◃◄◅◆◇◈◉◊○ ◌◍◎●◐◑◒◓◔◕ 

◖◗◘◙◢◣◤◥◦◧ ◨◩◪◫◬◭◮◯ ★☆☇☈☉☊☋⦸⦹⦺⦻⦼⦽⦾⦿⧀⧁⨶⨷⨸⨹

⨺ ⨻   ⦆ ⦇ ⦈ ⦉ ⦊ ⦋ ⦌ ⦍ ⦎ ⦏ ⦐ ⦑ ⦒ ⦓ ⦔ ⦕ ⦖ ⦗ ⦘ ⦙ ⦤ ⦥ ⦦ ⦧ ⦨ ⦩ ⦪ ⦫ ⦬ ⦭ 


ർ ൽ ൾ ൿ ෴ ࿂ ࿃ ࿄ ࿅ ࿆ ፠ ፡ ៳ ៴ ៵ ៶ ៷ ៸៹ 


 ₤  ₥  ₦   ₧   ₨   ₩   ₪   ₫    €   ₭   ₮   ₯   ₰   ₱   ₲   ₳   ₴  ₵  ₸

 ᧿ ᴁ ᴂ ᴈ ᴉ ᴑ ᴒ ᴓ ᴔ ᴕ ᴖ ᴗ ᴘ ᴙ ᴚ ᴛ ᴜ ᴝ ᴞ ᴟ ᵷ ᵹ † ‡ • ‣ ※

ᗩ ᗷ ᙅ ↁ ᕮ ℱ ᘐ ᕼ ᓰ ᒎ Ḱ ᒪ ᗰ ᘉ 〇 ᖘ Ⴓ ᖇ ᔕ ♈ ᑌ ᐯ ᙡ ᙭ Ꭹ ᔓ

ኡ ፈ ሮ ፀ ቹ ቸ ፎ ኪ ገ ታ ይ ጡ ᎄ ዐ ዮ ፁ ዲ ነ ፐ ሁ ህ ሠ ን ሂ ተ

Å ℬ ℃ Ð ℰ ℉ Ḡ ♓ ℐ Ⓙ Ḱ ℒ ♏ ℵ Ѻ ℙ ℚ ℛ ϟ † Ṳ ṼШ Ẍ ¥ ☡

A̶ B̶ C̶ D̶ E̶ F̶ G̶ H̶ I̶ J̶ K̶ L̶ M̶ N̶ O̶ P̶ Q̶ R̶ S̶ T̶ U̶ V̶ W̶ X̶ Y̶ Z̶

a̶ b̶ c̶ d̶ e̶ f̶ g̶ h̶ i̶ j̶ k̶ l̶ m̶ n̶ o̶ p̶ q̶ r̶ s̶ t̶ u̶ v̶ w̶ x̶ y̶ z̶

ᴀ̲̅ ̲̅ʙ̲̅ ̲̅ᴄ̲̅ ̲̅ᴅ̲̅ ̲̅ᴇ̲̅ ̲̅ғ̲̅ ̲̅ɢ̲̅ ̲̅ʜ̲̅ ̲̅ɪ̲̅ ̲̅ᴊ̲̅ ̲̅ᴋ̲̅ ̲̅ʟ̲̅ ̲̅ᴍ̲̅ ̲̅ɴ̲̅ ̲̅ᴏ̲̅ ̲̅ᴘ̲̅ ̲̅ǫ̲̅ ̲̅ʀ̲̅ ̲̅s̲̅ ̲̅ᴛ̲̅ ̲̅ᴜ̲̅ ̲̅ᴠ̲̅ ̲̅ᴡ̲̅ ̲̅ᴢ̲̅ ̲̅ʏ̲̅ ̲̅x̲̅

ʎ x ʍ n ʇ s ɹ b d o u ɯ l ʞ ɾ ı ɥ ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ

ʎ X M Λ ∩  ⊥ S ᴚ Ὁ Ԁ O N W ⅂ ʞ ſ I H ⅁ Ⅎ Ǝ ᗡ Ͻ q ∀

㈀ ㈁ ㈂ ㈃ ㈄ ㈅ ㈆ ㈇ ㈈ ㈉ ㈊ ㈋ ㈌ ㈍ ㈎ ㈏ ㈐ ㈑ ㈒ ㈓ ㈔ ㈕ ㈖ ㈗ ㈘ ㈙ ㈚ ㈛ ㈜
 ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ ㈪ ㈫ ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ ㈱ ㈲ ㈳ ㈴ ㈵ ㈶ ㈷ ㈸ ㈹ ㈺ ㈻ 
ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ឝ ឞ ស ហ ឡ អ ឣ ឤ ឥ ឦ ឧ ឨ ឩ ឪ ឫ ឬ ឭ ឮ ឯ ឰ ឱ ឲ ឳ 

〖ᏉᎥᎮ〗 【≽ܫ≼】〘ԌѺ〙〖RƗP〗❰☯❱《ℝ》༺ڳฟ༻ 

Λ B ᄃ D Σ F G Ή I J K ᄂ M П Ө P Q Я Ƨ Ƭ Ц V Щ X Y Z

ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ  ℬ ℰ ℱ ℒ  ℳ ℛ ℯ  ℊ ℴ s ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ  ℌ ℑ ℜ ℨ
ℎ ℋ ℐ ml ℒ 

∆ ๒ ¢ ∂ ∑ モ б サ เ ノ к レ ᄊ и ◊ ק q Я $ ₮ Ц √ ῳ Ж ץ z

ઇ‍ઉ ॐ ა ბ გ დ ე ვ ზ ჱ თ ი კ ლ მ ნ
ჲ ო პ ჟ რ ს ტ ჳ უ ფ ქ ღ ყ შ

ค ๒ ς ๔ є Ŧ ﻮ ђ เ ן к l ๓ ภ ๏ ק ợ г ร t ย ש ฬ ץ א z

α β γ δ ε ζ η θ j ι κ λ μ ν ο π ρ ς σ τ υ φ ω χ ψ 

a̳ b̳ c̳ d̳ e̳ f̳ g̳ h̳ i̳ j̳ k̳ l̳ m̳ n̳ o̳ p̳ q̳ r̳ s̳ t̳ u̳ v̳ w̳ x̳ y̳ z̳ A̳ B̳ C̳ D̳ E̳ F̳ G̳ H̳ I̳ J̳ K̳ L̳ M̳ N̳ O̳ P̳ Q̳ R̳ S̳ T̳ U̳ V̳ W̳ X̳ Y̳ Z̳

a͞ b͞ c͞ d͞ e͞ f͞ g͞ h͞ i͞ j͞ k͞ l͞ m͞ n͞ o͞ p͞ q͞ r͞ s͞ t͞ u͞ v͞ w͞ x͞ y͞ z͞ A͞ B͞ C͞ D͞ E͞ F͞ G͞ H͞ I͞ J͞ K͞ L͞ M͞ N͞ O͞ P͞ Q͞ R͞ S͞ T͞ U͞ V͞ W͞ X͞ Y͞ Z͞

ɑ̲̲̤̅̐ в̲̲̤̅̐ c̲̲̤̅̐ d̲̲̤̅̐ ǝ̲̲̤̅̐ г̵̵̲̲̤̅̐ G̲̲̤̅̐ н̲̲̤̅̐ ı̲̲̤̅̐ τ̲̲̤̅̐ к̲̲̤̅̐ l̲̲̤̅̐ м̲̲̤̅̐ и̲̲̤̅̐ σ̲̲̤̅̐ ρ̲̲̤̅̐ Q̲̲̤̅̐ я̲̲̤̅̐ ƨ̲̲̤̅̐ т̲̲̤̅̐ υ̲̲̤̅̐ ν̲̲̤̅̐ ω̲̲̤̅̐ x̲̲̤̅̐ ч̲̲̤̅̐ z̲̲̤̅̐

ɑ̲̣̥̐ в̲̣̥̐ c̲̣̥̐ d̲̣̥̐ ǝ̲̣̥̐ г̵̵̲̣̥̐ G̲̣̥̐ н̲̣̥̐ ı̲̣̥̐ τ̲̣̥̐ к̲̣̥̐ l̲̣̥̐ м̲̐ и̲̣̥̐ σ̲̣̥̐ ρ̲̣̥̐ Q̲̐ т̲̣̥̐ υ̲̣̥̐ ν̲̣̥̐ ω̲̣̥̐ x̲̣̥̐ ч̲̣̥̐ z̲̣̥̐.

A҈ B҈ C҈ D҈ E҈ F҈ G҈ H҈ I҈ J҈ K҈ L҈ M҈ N҈ O҈ P҈ Q҈ R҈ S҈ T҈ U҈ V҈ W҈ X҈ Y҈ Z҈

A҉ B҉ C҉ D҉ E҉ C҉ D҉ E҉ F҉ G҉H҉ I҉ J҉ K҉ L҉ M҉ N҉ O҉ P҉ Q҉ R҉ S҉ T҉ U҉ V҉ W҉ X҉ Y҉ Z҉

a̶̲̥̅̊ b̶̲̥̅̊ c̶̲̥̅̊ d̶̲̥̅̊ e̶̲̥̅̊ f̶̲̥̅̊ g̶̲̥̅̊ h̶̲̥̅̊ i̶̲̥̅̊ j̶̲̥̅̊ k̶̲̥̅̊ l̶̲̥̅̊ m̶̲̥̅̊ n̶̲̥̅̊ o̶̲̥̅̊ q̶̲̥̅̊ r̶̲̥̅̊ s̶̲̥̅̊ t̶̲̥̅̊ u̶̲̥̅̊ v̶̲̥̅̊ w̶̲̥̅̊ x̶̲̥̅̊ y̶̲̥̅̊ z̶̲̥̅̊.

A̶̲̥̅̊ B̶̲̥̅̊ C̶̲̥̅̊ D̶̲̥̅̊ E̶̲̥̅̊ F̶̲̥̅̊ G̶̲̥̅̊ H̶̲̥̅̊ I̶̲̥̅̊ J̶̲̥̅̊ K̶̲̥̅̊ L̶̲̥̅̊ M̶̲̥̅̊ N̶̲̥̅̊ O̶̲̥̅̊ P̶̲̥̅̊ Q̶̲̥̅̊ R̶̲̥̅̊ S̶̲̥̅̊ T̶̲̥̅̊ U̶̲̥̅̊ V̶̲̥̅̊ W̶̲̥̅̊ X̶̲̥̅̊ Y̶̲̥̅̊ Z̶̲̥̅̊

a҉ b҉ c҉ d҉ e҉ f҉ g҉ h҉ i҉ j҉ k҉ l҉ m҉ n҉ o҉ p҉ q҉ r҉ s҉ t҉ u҉ v҉ w҉ x҉ y҉ z҉

ɑ̈̈ в̈̈ c̈̈ d̈̈ ǝ̈̈ г̵̵̈̈ G̈̈ н̈̈ ı̈̈ τ̈̈ к̈̈ l̈̈ м̈̈ ӥ̈ σ̈̈ ρ̈̈ Q̈̈ я̈̈ ƨ̈̈ т̈̈ ϋ̈ ν̈̈ ω̈̈ ẍ̈ ӵ̈ z̈̈

ɑ͠ в͠ c͠ d͠ ǝ͠ г̵̵͠ G͠ н͠ ı͠ τ͠ к͠ l͠ м͠ и͠ σ͠ ρ͠ Q͠ я͠ ƨ͠ т͠ υ͠ ν͠ ω͠ x͠ ч͠ z͠..

┏̲»̶ː̗̀ɑ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀в̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀c̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀d̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀ǝ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀г̵̵̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀G̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀н̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀ı̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀τ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀к̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀l̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀и̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀σ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀ρ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀Q̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀я̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀ƨ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀т̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀υ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀ν̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀ω̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀x̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀ч̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀z̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲
------------ -------------- --------------------- -------------- ---------

┏̲A̶̲̅┓̲ ┏̲B̶̲̅┓̲ ┏̲C̶̲̅┓̲ ┏̲D̶̲̅┓̲ ┏̲E̶̲̅┓̲ ┏̲F̶̲̅┓̲ ┏̲G̶̲̅┓̲ ┏̲H̶̲̅┓̲ ┏̲I̶̲̅┓̲ ┏̲J̶̲̅┓̲ ┏̲K̶̲̅┓̲ ┏̲L̶̲̅┓̲ ┏̲M̶̲̅┓̲ ┏̲N̶̲̅┓̲ ┏̲O̶̲̅┓̲ ┏̲P̶̲̅┓̲ ┏̲Q̶̲̅┓̲ ┏̲R̶̲̅┓̲ ┏̲S̶̲̅┓̲ ┏̲T̶̲̅┓̲ ┏̲U̶̲̅┓̲ ┏̲V̶̲̅┓̲ ┏̲W̶̲̅┓̲ ┏̲X̶̲̅┓̲ ┏̲Y̶̲̅┓̲ ┏̲Z̶̲̅┓̲
------------ -------------- --------------------- -------------- ---------


┏̲a̶̲̅┓̲ ┏̲b̶̲̅┓̲ ┏̲c̶̲̅┓̲ ┏̲d̶̲̅┓̲ ┏̲e̶̲̅┓̲ ┏̲f̶̲̅┓̲ ┏̲g̶̲̅┓̲ ┏̲h̶̲̅┓̲ ┏̲i̶̲̅┓̲ ┏̲j̶̲̅┓̲ ┏̲k̶̲̅┓̲ ┏l̶̲̅┓̲ ┏̲m̶̲̅┓̲ ┏̲n̶̲̅┓̲ ┏̲o̶̲̅┓̲ ┏̲p̶̲̅┓̲ ┏̲q̶̲̅┓̲ ┏̲r̶̲̅┓̲ ┏̲s̶̲̅┓̲ ┏̲t̶̲̅┓ ┏̲u̶̲̅┓̲ ┏̲v̶̲̅┓̲ ┏̲w̶̲̅┓̲ ┏̲x̶̲̅┓̲ ┏̲y̶̲̅┓̲ ┏̲z̶̲̅┓̲

a̶ b̶ c̶ d̶ e̶ f̶ g̶ h̶ i̶ j̶ k̶ l̶ m̶ n̶ o̶ p̶ q̶ r̶ s̶ t̶ u̶ v̶ w̶ x̶ y̶ z̶ A̶ B̶ C̶ D̶ E̶ F̶ G̶ H̶ I̶ J̶ K̶ L̶ M̶ N̶ O̶ P̶ Q̶ R̶ S̶ T̶ U̶ V̶ W̶ X̶ Y̶ Z̶

a͢ b͢ c͢ d͢ e͢ f͢ g͢ h͢ i͢ j͢ k͢ l͢ m͢ n͢ o͢ p͢ q͢ r͢ s͢ t͢ u͢ v͢ w͢ x͢ y͢ z͢ A͢ B͢ C͢ D͢ E͢ F͢ G͢ H͢ I͢ J͢ K͢ L͢ M͢ N͢ O͢ P͢ Q͢ R͢ S͢ T͢ U͢ V͢ W͢ X͢ Y͢ 

a⃖ b⃖ c⃖ d⃖ e⃖ f⃖ g⃖ h⃖ i⃖ j⃖ k⃖ l⃖ m⃖ n⃖ o⃖ p⃖ q⃖ r⃖ s⃖ t⃖ u⃖ v⃖ w⃖ x⃖ y⃖ z⃖ A⃖ B⃖ C⃖ D⃖ E⃖ F⃖ G⃖ H⃖ I⃖ J⃖ K⃖ L⃖ M⃖ N⃖ O⃖ P⃖ Q⃖ R⃖ S⃖ T⃖ U⃖ V⃖ W⃖ X⃖ Y⃖ Z⃖

å b̊ c̊ d̊ e̊ f̊ g̊ h̊ i̊ j̊ k̊ l̊ m̊ n̊ o̊ p̊ q̊ r̊ s̊ t̊ ů v̊ ẘ x̊ ẙ z̊ Å B̊ C̊ D̊ E̊ F̊ G̊ H̊ I̊ J̊ K̊ L̊ M̊ N̊ O̊ P̊ Q̊ R̊ S̊ T̊ Ů V̊ W̊ X̊ Y̊ Z̊

ܣAܣ ܣBܣ ܣCܣ ܣDܣ ܣEܣ ܣFܣ ܣGܣ ܣHܣ ܣIܣ ܣJܣ ܣKܣ ܣLܣ ܣMܣ ܣNܣ ܣOܣ ܣPܣ ܣQܣ ܣRܣ ܣSܣ ܣTܣ ܣUܣ ܣVܣ ܣWܣ ܣXܣ ܣYܣ ܣZܣ ܣaܣ ܣbܣ ܣcܣ ܣdܣ ܣeܣ ܣfܣ ܣgܣ ܣhܣ ܣiܣ ܣjܣ ܣkܣ ܣlܣ ܣmܣ ܣ

a҈ b҈ c҈ d҈ e҈ f҈ g҈ h҈ i҈ j҈ k҈ l҈ m҈ n҈ o҈ p҈ q҈ r҈ s҈ t҈ u҈ v҈ w҈ x҈ y҈ z҈ A҈ B҈ C҈ D҈ E҈ F҈ G҈ H҈ I҈ J҈ K҈ L҈ M҈ N҈ O҈ P҈ Q҈ R҈ S҈ T҈ U҈ V҈ W҈ X҈ Y҈ Z҈

a⃧ b⃧ c⃧ d⃧ e⃧ f⃧ g⃧ h⃧ i⃧ j⃧ k⃧ l⃧ m⃧ n⃧ o⃧ p⃧ q⃧ r⃧ s⃧ t⃧ u⃧ v⃧ w⃧ x⃧ y⃧ z⃧ A⃧ B⃧ C⃧ D⃧ E⃧ F⃧ G⃧ H⃧ I⃧ J⃧

a⃚ b⃚ c⃚ d⃚ e⃚ f⃚ g⃚ h⃚ i⃚ j⃚ k⃚ l⃚ m⃚ n⃚ o⃚ p⃚ q⃚ r⃚ s⃚ t⃚ u⃚ v⃚ w⃚ x⃚ y⃚ z⃚ A⃚ B⃚ C⃚ D⃚ E⃚ F⃚ G⃚ H⃚ I⃚ J⃚ K⃚ L⃚ M⃚ N⃚ O⃚ P⃚ Q⃚ R⃚ S⃚ T⃚ U⃚ V⃚ W⃚ X⃚ Y⃚ Z⃚ K⃧ L⃧ M⃧ N⃧ O⃧ P⃧ Q⃧ R⃧ S⃧ T⃧ U⃧ V⃧

a͝ b͝ c͝ d͝ e͝ f͝ g͝ h͝ i͝ j͝ k͝ l͝ m͝ n͝ o͝ p͝ q͝ r͝ s͝ t͝ u͝ v͝ w͝ x͝ y͝ z͝ A͝ B͝ C͝ D͝ E͝ F͝ G͝ H͝ I͝ J͝ K͝ L͝ M͝ N͝ O͝ P͝ Q͝ R͝W⃧

A⃕ B⃕ C⃕ D⃕ E⃕ F⃕ G⃕ H⃕ I⃕ J⃕ K⃕ L⃕ M⃕ N⃕ O⃕ P⃕ Q⃕ R⃕ S⃕ T⃕ U⃕ V⃕ W⃕ X⃕ Y⃕ Z⃕ X⃧ Y⃧ Z⃧

 ᎮᏒᎧ
 Ꭳ  Ꭴ Ꭳ Ꭵ 
Ꭴ Ꭶ Ꭳ Ꭵ Ꭷ Ꭴ Ꭶ Ꭸ Ꭵ Ꭷ Ꭹ Ꭶ Ꭸ 
Ꭺ Ꭷ Ꭹ Ꭻ Ꭸ Ꭺ Ꭼ Ꭹ Ꭻ Ꭽ Ꭺ Ꭼ Ꭾ 
Ꭻ Ꭽ Ꭿ Ꭼ Ꭾ Ꮀ Ꭽ Ꭿ Ꮁ Ꭾ Ꮀ Ꮂ Ꭿ 
Ꮁ Ꮃ Ꮀ Ꮂ Ꮄ Ꮁ Ꮃ Ꮅ Ꮂ Ꮄ Ꮆ Ꮃ Ꮅ 
Ꮇ Ꮄ Ꮆ Ꮈ Ꮅ Ꮇ Ꮉ Ꮆ Ꮈ Ꮊ Ꮇ Ꮉ Ꮋ 
Ꮈ Ꮊ Ꮌ Ꮉ Ꮋ Ꮍ Ꮊ Ꮌ Ꮎ Ꮋ Ꮍ Ꮏ Ꮌ 

Ꮎ Ꮐ Ꮍ Ꮏ Ꮑ Ꮎ Ꮐ Ꮒ Ꮏ Ꮑ Ꮓ Ꮐ Ꮒ 
Ꮔ Ꮑ  Ꮕ Ꮒ Ꮔ Ꮖ Ꮓ Ꮕ Ꮗ Ꮔ Ꮖ Ꮘ 
Ꮕ Ꮗ Ꮙ Ꮖ Ꮘ Ꮚ Ꮗ Ꮙ Ꮛ Ꮘ Ꮚ Ꮝ Ꮙ 
Ꮛ Ꮜ Ꮚ Ꮝ  Ꮛ Ꮜ Ꮟ Ꮝ Ꮞ Ꮠ Ꮜ Ꮟ 
Ꮡ Ꮞ Ꮠ  Ꮟ Ꮡ Ꮣ Ꮠ Ꮢ Ꮤ Ꮡ Ꮣ Ꮥ 
Ꮢ Ꮤ Ꮦ Ꮣ Ꮥ Ꮧ Ꮤ Ꮦ Ꮨ Ꮥ Ꮧ Ꮩ Ꮦ 
Ꮨ Ꮪ Ꮧ Ꮩ Ꮫ Ꮨ Ꮪ Ꮬ Ꮩ Ꮫ Ꮭ Ꮪ Ꮬ 

Ꮮ Ꮫ Ꮭ Ꮯ Ꮬ Ꮮ Ꮰ Ꮭ Ꮯ Ꮱ Ꮮ Ꮰ Ꮲ 
Ꮯ Ꮱ Ꮳ Ꮰ Ꮲ Ꮴ Ꮱ Ꮳ Ꮵ Ꮲ Ꮴ Ꮶ Ꮳ 
Ꮵ Ꮷ Ꮴ Ꮶ Ꮸ Ꮵ Ꮷ Ꮹ Ꮶ Ꮸ Ꮺ Ꮷ Ꮹ 
Ꮻ Ꮸ Ꮺ Ꮼ Ꮹ Ꮻ Ꮽ Ꮺ Ꮼ Ꮾ Ꮻ Ꮽ Ꮿ 
Ꮼ Ꮾ Ᏸ Ꮽ Ꮿ Ᏹ Ꮾ Ᏸ Ᏺ Ꮿ Ᏹ Ᏻ Ᏸ 
Ᏺ  Ᏹ   Ᏺ   Ᏻ Ꮳ Ᏼ Ꮯ 

Ꮸ  Ꮳ Ꮹ Ꮯ Ꮸ Ᏻ Ꮳ Ꮹ Ꮸ Ᏻ Ꮹ Ᏻ

 【 】〖 〗 ︻ ︼ ﹄﹃ 「 」 『 』 [ ] 〈 〉 《 》
㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑ ㏒ ㏕ ㏒ ㏑ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏕ ℡ ™ ℠ ©
๖ۣۜa ๖ۣۜb ๖ۣۜc ๖ۣۜd ๖ۣۜe ๖ۣۜf ๖ۣۜg ๖ۣۜh ๖ۣۜi ๖ۣۜj ๖ۣۜk ๖ۣۜl ๖ۣۜm ๖ۣۜn ๖ۣۜo ๖ۣۜp ๖ۣۜq ๖ۣۜr ๖ۣۜs ๖ۣۜt ๖ۣۜu ๖ۣۜv ๖ۣۜw ๖ۣۜx ๖ۣۜy ๖ۣۜz 


๖ۣۜÄ ๖ۣۜÖ ๖ۣۜÜ ๖ۣۜ€ ๖ۣۜ@ 
๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ 

a æ b ɓ ƃ c ƈ d đ ɖ ɗ ƌ ð e ǝ ə ɛ f ƒ g ǥ ɠ ɣ ƣ h ƕ ħ i ı ɨ ɩ j k ƙ l ł ƚ m n ɲ ƞ ŋ o œ ø ɔ ɵ ȣ p ƥ q r ʀ s ʃ t ŧ ƭ ʈ u ɯ ʊ v ʋ w x y ƴ z ƶ ȥ ʒ ƹ ȝ þ ƿ ƨ ƽ ƅ ʔ

02
ɐ ɑ ɒ ʙ ƀ ɕ ʣ ʥ ʤ ɘ ɚ ɜ ɝ ɞ ʚ ɤ ʩ ɡ ɢ ʛ ʜ ɦ ɧ ɪ ʝ ɟ ʄ ʞ ʪ ʫ ʟ ɫ ɬ ɭ ɮ ƛ ʎ ɱ ɴ ɳ ɶ ɷ ɸ ʠ ĸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ ʁ ʂ U+0282  ƪ ʅ ʆ ʨ ƾ ʦ ʧ ƫ ʇ ʉ ɥ ɰ ʌ ʍ ʏ ƍ ʐ ʑ ƺ ʓ ƻ ʕ ʡ ʢ ʖ ǀ ǁ ǂ ǃ ʗ ʘ ʬ ʭ

03
á à ă ắ ằ ẵ ẳ â ấ ầ ẫ ẩ ǎ å ǻ ä ǟ ã ȧ ǡ ą ā ả ȁ ȃ ạ ặ ậ ḁ ǽ ǣ ḃ ḅ ḇ ć ĉ č ċ ç ḉ ď ḋ ḑ ḍ ḓ ḏ é è ĕ ê ế ề ễ ể ě ë ẽ ė ȩ ḝ ę ē ḗ ḕ ẻ ȅ ȇ ẹ ệ ḙ ḛ ḟ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ ḡ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ í ì ĭ î ǐ ï ḯ ĩ į ī ỉ ȉ ȋ ị ḭ ĵ ǰ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ ĺ ľ ļ ḷ ḹ ḽ ḻ ḿ ṁ ṃ ń ǹ ň ñ ṅ ņ ṇ ṋ ṉ ó ò ŏ ô ố ồ ỗ ổ ǒ ö ȫ ő õ ṍ ṏ ȭ ȯ ȱ ǫ ǭ ō ṓ ṑ ỏ ȍ ȏ ơ ớ ờ ỡ ở ợ ọ ộ ǿ ṕ ṗ ŕ ř ṙ ŗ ȑ ȓ ṛ ṝ ṟ ś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ ș ť ẗ ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ ú ù ŭ û ǔ ů ü ǘ ǜ ǚ ǖ ű ũ ṹ ų ū ṻ ủ ȕ ȗ ư ứ ừ ữ ử ự ụ ṳ ṷ ṵ ṽ ṿ ẃ ẁ ŵ ẘ ẅ ẇ ẉ ẍ ẋ ý ỳ ŷ ẙ ÿ ỹ ẏ ȳ ỷ ỵ ź ẑ ž ż ẓ ẕ ǯ

04
A Æ B Ɓ Ƃ C Ƈ D Đ Ɖ Ɗ Ƌ Ð E Ǝ Ə Ɛ F Ƒ G Ǥ Ɠ Ɣ Ƣ H Ƕ Ħ I Ɨ Ɩ J K Ƙ L Ł M N Ɲ Ƞ Ŋ O Œ Ø Ɔ Ɵ Ȣ P Ƥ Q R Ʀ S ß Ʃ T Ŧ Ƭ Ʈ U Ɯ Ʊ V Ʋ W X Y Ƴ Z Ƶ Ȥ Ʒ Ƹ Ȝ Þ Ƿ Ƨ Ƽ Ƅ

05
a A ª Å ẚ b B c C d D dz Dz DZ dž Dž DŽ e E f F ff ffi ffl fi fl g G ˠ h H ʰ ʱ i I ⁱ ij IJ j J ʲ k K K l L ˡ ŀ Ŀ lj Lj LJ m M n N ⁿ nj Nj NJ o O º p P q Q r R ʳ ʴ ʵ ʶ s S ˢ ſ ẛ st ſt t T u U v V w W ʷ x X ˣ y Y ʸ z Z ʼn

06
ἀ ἄ ἂ ἆ ἁ ἅ ἃ ἇ ά ὰ ᾰ ᾶ ᾱ ἐ ἔ ἒ ἑ ἕ ἓ έ ὲ ἠ ἤ ἢ ἦ ἡ ἥ ἣ ἧ ή ὴ ῆ ἰ ἴ ἲ ἶ ἱ ἵ ἳ ἷ ί ὶ ῐ ῖ ϊ ΐ ῒ ῗ ῑ ὀ ὄ ὂ ὁ ὅ ὃ ό ὸ ῤ ῥ ὐ ὔ ὒ ὖ ὑ ὕ ὓ ὗ ύ ὺ ῠ ῦ ϋ ΰ ῢ ῧ ῡ ὠ ὤ ὢ ὦ ὡ ὥ ὣ ὧ ώ ὼ ῶ

07
Α Β Γ Δ Ε Ϝ Ϛ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ϟ Ϙ Ρ Σ ς Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϡ

08
Ἀ Ἄ ᾄ ᾌ Ἂ ᾂ ᾊ Ἆ ᾆ ᾎ ᾀ ᾈ Ἁ Ἅ ᾅ ᾍ Ἃ ᾃ ᾋ Ἇ ᾇ ᾏ ᾁ ᾉ Ά ᾴ Ὰ ᾲ Ᾰ ᾷ Ᾱ ᾳ ᾼ Ἐ Ἔ Ἒ Ἑ Ἕ Ἓ Έ Ὲ Ἠ Ἤ ᾔ ᾜ Ἢ ᾒ ᾚ Ἦ ᾖ ᾞ ᾐ ᾘ Ἡ Ἥ ᾕ ᾝ Ἣ ᾓ ᾛ Ἧ ᾗ ᾟ ᾑ ᾙ Ή ῄ Ὴ ῂ ῇ ῃ ῌ Ἰ Ἴ Ἲ Ἶ Ἱ Ἵ Ἳ Ἷ Ί Ὶ Ῐ Ϊ Ῑ Ὀ Ὄ Ὂ Ὁ Ὅ Ὃ Ό Ὸ Ῥ Ὑ Ὕ Ὓ Ὗ Ύ Ὺ Ῠ Ϋ Ῡ Ὠ Ὤ ᾤ ᾬ Ὢ ᾢ ᾪ Ὦ ᾦ ᾮ ᾠ ᾨ Ὡ Ὥ ᾥ ᾭ Ὣ ᾣ ᾫ Ὧ ᾧ ᾯ ᾡ ᾩ Ώ ῴ Ὼ ῲ ῷ ῳ ῼ

09
а ә ӕ б в г ґ ғ ҕ д ԁ ђ ԃ ҙ е є ж җ з ԅ ѕ ӡ ԇ и ҋ і ј к қ ӄ ҡ ҟ ҝ л ӆ љ ԉ м ӎ н ӊ ң ӈ ҥ њ ԋ о ө п ҧ ҁ р ҏ с ԍ ҫ т ԏ ҭ ћ у ү ұ ѹ ф х ҳ һ ѡ ѿ ѽ ѻ ц ҵ ч ҷ ӌ ҹ ҽ ҿ џ ш щ ъ ы ь ҍ ѣ э ю я ѥ ѧ ѫ ѩ ѭ ѯ ѱ ѳ ѵ ҩ Ӏ & & ҂

10
ӑ ӓ ӛ ѓ ѐ ё ӗ ӂ ӝ ӟ ѝ ӣ ӥ ї й ӧ ӫ ќ ӯ ў ӱ ӳ ӵ ӹ ӭ ѷ
11
А Ә Ӕ Б В Г Ґ Ғ Ҕ Д Ԁ Ђ Ԃ Ҙ Е Є Ж Җ З Ԅ Ѕ Ӡ Ԇ И Ҋ І Ј К Қ Ӄ Ҡ Ҟ Ҝ Л Ӆ Љ Ԉ М Ӎ Н Ӊ Ң Ӈ Ҥ Њ Ԋ О Ө П Ҧ Ҁ Р Ҏ С Ԍ Ҫ Т Ԏ Ҭ Ћ У Ү Ұ Ѹ Ф Х Ҳ Һ Ѡ Ѿ Ѽ Ѻ Ц Ҵ Ч Ҷ Ӌ Ҹ Ҽ Ҿ Џ Ш Щ Ъ Ы Ь Ҍ Ѣ Э Ю Я Ѥ Ѧ Ѫ Ѩ Ѭ Ѯ Ѱ Ѳ Ѵ Ҩ

12
& ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

13
 ۖ     ۗ     ۘ     ۙ     ۚ     ۛ     ۜ     ۟     ۠     ۡ     ۢ     ۣ     ۤ     ۧ     ۨ     ۪     ۫    ۬     ۭ   ﹳ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ء ٴ ٲ ٱ ٳ ا ٮ ب ٻ پ ڀ ة ت ث ٹ ٺ ټ ٽ ٿ ج ڃ ڄ چ ڿ ڇ ح خ ځ ڂ څ د ذ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ر ز ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ س ش ښ ڛ ڜ ۺ ص ض ڝ ڞ ۻ ط ظ ڟ ع غ ڠ ۼ ف ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ٯ ق ڧ ڨ ك ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ل ڵ ڶ ڷ ڸ م ن ں ڻ ڼ ڽ ڹ ه ھ ہ ۃ ە و ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ۏ ى ي ی ۍ ێ ې ۑ ے

14
ܰ ܱ ܲ ܳ ܴ ܵ ܶ ܷ ܸ ܹ ܺ ܻ ܼ ܽ ܾ ܿ ݀ ݁ ݂ ݃ ݄ ݅ ݆ ݇ ݈ ݉ ݊ ܐ ܒ ܓ ܔ ܖ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܜ ܝ ܞ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܤ ܥ ܦ ܧ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ
ޙ ޚ ށ ނ ރ ޜ ބ ޅ ކ އ ޢ ޣ ވ ޥ މ ފ ދ ޛ ތ ޘ ޠ ޡ ލ ގ ޤ
 ސ ޝ ޞ ޟ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޱ ަ ާ ި ީ ު ޫ ެ ޭ ޮ ޯ ް

15
 ँ ं ः ॑ ॒ ॓ ॔ ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ॐ अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल ळ व श ष स ह ऽ ा ि ी ु ू ृ ॄ ॢ ॣ ॅ ॆ े ै ॉ ॊ ो ौ ्
ऩ ऱ ऴ क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ 
 ਂ ੰ ੱ ੦ ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੴ ੳ ਉ ਊ ਓ ਅ ਆ ਐ ਔ ੲ ਇ ਈ ਏ ਸ ਹ ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ ਟ ਠ ਡ ਢ ਣ ਤ ਥ ਦ ਧ ਨ ਪ ਫ ਬ ਭ ਮ ਯ ਰ ਲ ਵ ੜ ਾ ਿ ੀ ੁ ੂ ੇ ੈ ੋ ੌ ੍૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૐ અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ ઋ ૠ ઍ એ ઐ ઑ ઓ ઔ ક ખ ગ ઘ ઙ ચ છ જ ઝ ઞ ટ ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ
 ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ஃ அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ க ங ச ஜ ஞ ட ண த ந ன ப ம ய ர ற ல ள ழ வ ஷ ஸ
౦ ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ౠ ఌ ౡ ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ క ఖ గ ఘ ఙ చ ఛ జ ఝ ఞ ట ఠ డ ఢ ణ త థ ద ధ న ప ఫ బ భ మ య ర ఱ ల ళ వ శ ష స

16
ๆ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ฯ ะ ั า ิ ี ึ ื ุ ู ฺ เ แ โ ใ ไ ๅ ์ ํ
17
ა Ⴀ ბ Ⴁ გ Ⴂ დ Ⴃ ე Ⴄ ვ Ⴅ ზ Ⴆ ჱ Ⴡ თ Ⴇ ი Ⴈ კ Ⴉ ლ Ⴊ მ Ⴋ ნ Ⴌ ჲ Ⴢ ო Ⴍ პ Ⴎ ჟ Ⴏ რ Ⴐ ს Ⴑ ტ Ⴒ ჳ Ⴣ უ Ⴓ ფ Ⴔ ქ Ⴕ ღ Ⴖ ყ Ⴗ შ Ⴘ ჩ Ⴙ ც Ⴚ ძ Ⴛ წ Ⴜ ჭ Ⴝ ხ Ⴞ ჴ Ⴤ ჯ Ⴟ ჰ Ⴠ ჵ Ⴥ ჶ ჷ ჸ

18

ゝ ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お ゕ か き く ゖ け こ さ し す せ そ た ち っ つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん

ゝ ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お ゕ か き く ゖ け こ さ し す せ そ た ち っ つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん
ヽ ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ ォ オ ヵ カ キ ㇰ ク ヶ ケ コ サ ㇱ シ ㇲ ス セ ソ タ チ ッ ツ テ ㇳ ト ナ ニ ㇴ ヌ ネ ノ ㇵ ハ ㇶ ヒ U ㇷ フ ㇸ ヘ ㇹ ホ マ ミ ㇺ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ ㇻ ラ ㇼ リ ㇽ ル ㇾ レ ㇿ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ン
ヾ ヴ ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ パ ビ ピ ブ プ ベ ペ ボ ポ ヷ ヸ ヹ ヺ

㌹ - ㍭ - 頹 - 衙 - 浳 - 浤 - 搰 - 煤 - 洳 - 橱 - 橱 - 煪 - ㍱ - 煱 - 둻 - 睤 - 楤 - ぱ - - 椹 - ぱ - ㍵ - 畱 - 煵 - 田 - つ - 煵 - 엌 - 嫠 - 쯦 - 案 - 迎 - 是 - 從 - 事 - 網 - 頁 - 設 - 計 - 簡 - 大

ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ ℋ ℎ ℐ ℒ ℓ ℳ ℴ ℘ ℛ 
ℭ ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ

丹 乃 匚 刀 モ 下 ム 卄 工 J K ㄥ 爪 れ 口 ㄗ Q 尺 ち 匕 ∪ ∨ 山 メ ㄚ 乙v

ム 乃 c d 乇 キ g ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 o ア q 尺 丂 イ u √ メ w リ 乙

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ

$ ₣ ¢ £ ¤ ¥ ฿ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₫ ₪ €

ɐ q ɔ p ǝ ɟ ƃ ɥ ı ɾ ʞ l ɯ u o b d ɹ s ʇ u ʌ ʍ x ʎ z

∀ B ɔ D Ǝ Ⅎ ⅁ H I ſ ⋊ ⅂ W ᴎ O Ԁ Ό ᴚ S ⊥ ∩ ᴧ M X ⅄ Z

ɐ b ɔ d ǝ ɟ b ɥ ı ƪ ʞ 1 ɯ n d b ɹ s ʇ n ʌ ʍ x ʎ z 

@ ฿ ς Ð Ξ ךּ ĝ Ħ ¡ ∂ қ ĺ m מ θ Þ Θ я § ‡ ט ע שּׂ Ж צּ ζ

ﻪ ъ ८ ժ ε ք ց հ ﻨ յ ĸ l ო ռ թ զ г ร է ս ν ա 〤 կ չ ε

α Ъ ċ đ э ךּ ġ Ћ ї פֿ қ ľ m ή ŏ Þ ף ř š ŧ ŭ ν ώ אַ Ỷ ż

Ꮬ ℬ Ꮯ ᗬ ℮ ℱ ℊ ዞ ℹ Ꭻ ʞ Ꮁ m ɲ ⋆ ℘ ɸ ℛ Ꮥ ʈ ʉ ʋ Ꮃ ℵ Ꮍ Ꮓ

ᵃ ᵇ ͨ ᵈ ᵉ f ᵍ ʰ ' ʲ ᵏ ˡ ᵐ ⁿ º ᵖ զ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ʐ

მ ჩ ე ძ პ f ც h ἶ ქ κ l ო ῆ ῶ ρ გ Γ ჰ ན υ ὗ w ჯ ყ z

ค ๖ ¢ ໓ ē f ງ h i ว k l ๓ ຖ ໐ p ๑ r Ş t น ง ຟ x ฯ ຊ
α в ¢ ∂ є ƒ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я ѕ т υ ν χ ω у z

ค ๒ ς ๔ є Ŧ ﻮ ђ เ ן к l ๓ ภ ๏ ק ợ г ร t ย ש ฬ ץ א z

ª Ɓ ƈ Ɗ ǝ Ƒ Ǥ h Ɨ j k Ł ៣ Ɲ ᢩ ‽ ƣ Ʀ s ŧ u v Ɯ ※ y Ẕ

Λ Þ ⊂ Ð ξ ∫ g ∏ ¡ j k l m ∩ ☻ p σ ® § t ∪ ν w × ÿ 2

λ ß Ȼ ɖ ε ʃ Ģ ħ ί ĵ κ ι ɱ ɴ Θ ρ ƣ ર Ș τ Ʋ ν ώ Χ ϓ Հ

A ʙ උ d ㉫ ƒ G ħ Ï ﻝ ĸ し ๓ Ǹ ✿ ƿ q r $ † µ v Ŵ x ƴ z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Y

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Д ß Ċ Ð ξ ∫ Ġ Ħ ł ∂ Қ Ŀ M Й Ø P ף Я ∫ † Ų ע Ψ Ж У ζ

诶 比 西 迪 伊 艾 弗 吉 艾 尺 艾 杰 开 艾 勒 艾 马 艾 娜 哦 屁 吉 吾 艾 儿 艾

ค ๒ ς ๔ є Ŧ ﻮ ђ เ ן к l ๓ ภ ๏ ק ợ г ร t ย ש ץ ฬ א z

ا ي ب ج د ة ا ف ز ح ط ي ك m n Ñ o ف ف r s t ي و ف
Á ß Č Ď Ĕ Ŧ Ğ Ĥ Ĩ Ĵ Ķ Ĺ М Ń Ő Р Q Ŕ Ś Ť Ú V Ж Ŵ Ŷ Ź

Λ B ᄃ D Σ F G Ή I J Κ ᄂ M П Ө P Q Я Ƨ Ƭ Ц V Щ X Υ Z 

- Λ ß Č Đ Є Ŧ Ğ H I J K Ł M И Ø P Q R S T U V Ш X Ч Z

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

A→ λ Д Å ä ล Ẳ Ħ ª ẩ ส Ä ձ Ą ๖ۣۜĄ αสั ά ặ
B→ β ß ฿ Ъ ط
C→ ¢ Ĉ č Č © ĉ Ć ૮
D→ Ð ∂ đ ۜÐ ₫
E→ ૯ є პ ε Ë ع ﻊ ē € ξ έ ℮ ë Э ۼ
F→ ƒ Բ ๖ۣۜF ₣
G→ ğ G๋ ๔ Ġ ġ ģ ğ๋ ؤ و פ
H→ ħ ╠╣ ђ સ Њ ௮ Ћ н
I→ ΐ ι ║ï Î เ Ī ﭑ Ỉ î Į ĩ
J→ ل נ ਹ Ĵ
K→ ķ К к ๖ۣۜK ઝ
L→ ℓ Ĺ Ł Լ Ľ Ļ Ŀ ┘£ ไ
M→ м ற /V\ ๓ ๖ۣۜM Щ
N→ и η ŋ ฑ ர И ภ й Ń ņ ή п ห
O→ ø σ Ø ૭ Ǿ ö ♂ ợ Ů Ơ Ō Ծ Θ δ Ǿ Ф Ộ Ö ǿ Ŏ ό
P→ Þ ╠╝קּ թ φ þ ք
Q→๖ۣۜQ
R→ я ® л Я Ř ř ર ŗ ѓ ל г
S→ ى § ร ş ئ ટ ک Ŝ š હ Ş ઽ Տ
T→ ł ┼ † т Ŧ Ţ Ť ŧ 〶〒
U→ ચ µ Ü ü џ ů ย Û û ŭ ن น ષ
V→ √ ૪
W→Ŵ ω ŵ ખ ώ ฬ ฝ พ ฟ ﷲ ਘ
X→ χ Ж ჯ ×
Y→ ¥ ﻻ ŷ Ў ყ γ ÿ ý ५
Z→ Հ Ż ž ζ ż
Ç→ς ๖ۣۜÇ

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

A = Д ∆ ਸ λ Λ ą å ส ล ค α Ą ਜ Ẵ ศ ά ā
B = ß в β ხ ฿ в ␢ ๒ Ъ ъ ь
C = ¢ ς © ζ Ƈ Ɔ ʗ ₡ ૮ ح
D = Ð ∂ ð đ ๔ მ ძ ժ ɗ
E = £ Є ξ Є๋ є ჱ ŧ Σ ε ع э έ נּ גּ ɛ ə ٤ ૯
F = ƒ ₣ ffl ךּ דּ Ғ ક Ք
G = Ģ ₢ ɠ ૬ ǥ Ҩ ҩ
H = સ அ ħ ђ н Ћ Њ अ╠╣
I = ϊ ΐ ذ ﻐ ɩ ւ ɨ
J = נ ل Ţ ړ ਹ ﻮ ʝ ჟ
K = Қ ķ к Ҝ ₭ К қ ҝ
L = Ł ℓ Ļ ๋╝Լ
M = ๓ ற м ₥ რ ო ɱ
N = Ŋ ภ Պ ฑ η и ர Ɲ ห ₪ ɳ מּ תּ ₦
O = Ø ѳ ø ૭ σ ๏ ơ Θ Ф ठ ☻☺ θ Ө ɵ
P = ק Þ ρ P๋ ‽ ρ ƿ ք թ ॐ
Q = Ǫ ǫ գ
R = г ŗ я ® Я Ŗ ɾ
S = Ș ร ﻜ § Ş ֆ હ $ Ș Ƨ ى ş Տ ડ ઽ ૐ
T = ł Ŧ ♰ Ƭ τ †
U = ย џ ચ Ǔ Џ Ц Ū ப ʉ μ થ ય મ և υ ц
V = √ ٧ ს
X = א ﭏ Ҳ ҳ χ ×
Z = Ƶ Հ ƶ ƺ .
Y = У ყ ﻻ צּ Ұ ¥ У ұ ץ


:: + LETRAS Diferentes ::

ค ๒ ς ๔ є Ŧ ﻮ ђ เ ן к l ๓ ภ ๏ ק ợ г ร t ย ש ฬ ץ א zα в c ∂ ε ғ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я s т υ v ω x ү zά в ς đ έ ғģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ x ч žLetra A
∂ Ǽ Δ А λ д Λª a ã ð â ẫ å æ ª ä å ắ ã â ằ ẳ ǻ ǽ à æ ą ά α â á à ã Ά Ặ Ắ Ä Ẫ Å Ã À Á Â Ą Ẵ Ά Α Ā Ằ A Â À Á Ã Ä

Letra B

Ђ В β ß ฿ ļ З в B b ß ь В в Б β Ђ Ъ Ы Ь ъ ы ь Ъ Ђ ß ß ฿ lЗ в

Letra C

Ç ¢ ç ς с С Œ œ © כ ċ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ç ¢ ç ς Œ œ τ © CcÇ⊂çç©¢Œœ

Letra D


Ď ď Đ đ D d Ð ð Ď đ ď Ð ð d ð Ð D


Letra E


Э з е Ё Έ Ε E e ë ê ξ Ê È É € Ë é è פ Є € ξ ∑ ∑ Ế Е Ề Ể Ễ é è έ є Є e ع Э є з э ε э ё Ę ę ë ê Ê È É €


Letra F


F ₣ ƒ ſ f ƒ ₣ ƒ


Letra G


G Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ġ Ĝ ğ ģ


Letra H


H Ĥ ĥ Ħ ħ Ή ŀl Η H h H h ΉLetra I


ľ ŀ ł ζ ĺ ļ ľ ŀ ł l


Letra L


Ľ Ŀ Ł ₤ ζ Ŀ Ł Ļ Ľ Ĺ Ľ ₤ ℓ L ¿


Letra O


Φ θ ó ò Ó Ò Ô ô Ö ö Õ õ Ό Ø ø Ợ Ю ю О ם ט ο Ό Ο о ό Θ Ф Φ Ǿ ǿ ф ф σ ό θ θ Θ


Letter R


Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř ® я


Letter S


§ š Š § Ş ş Ś ś Ŝ ŝ S s § $ Š š


Letter T


† T T t T T τ t ΐ t т т t Τ Т Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ † Ŧ ŧ Ť Ţ ţ ť т T t


Letter W


ẅ Ш Щ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ώ Ш Щ Ŵ ŵ ω ш щ


W = ω Щ שּ ш ฬ ₩

223 comentários:

 1. Respostas
  1. sabe oque é GAME se saber essees simbolos que vc mostrou ai n vai ter nunca By Headz157

   Excluir
  2. BOM! Eu tenho um código de créditos IMVU gratuitamente! Eles estão dando-lhes aqui http://imvucreditsgenerator.com

   Excluir
  3. VC deve ser demental MaRIA SOCORRO ESSE SITE E PARA GAMERS VELHA COROCA byBiel

   Excluir
  4. Fdp minha vo kkkkk zoa Naum kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

   Excluir
  5. o PAU NO CU MINHA TIA AVÓ BABACA FALA ASSIM COM ELA N SE N VO TE EXTRUPA

   Excluir
 2. Respostas
  1. Podia ter um K circulado com um risco no meio !!!!

   Excluir
  2. veia burra , isso e um site pra quem joga jogos , e voce e uma burra taligado cusao ?

   Excluir
  3. ela entra no site se quiser fdp by Kamikaze intros

   Excluir
  4. nem falei contg mermao , aposto que deve ser tua mae , p ser burra e otaria assim

   Excluir
 3. Este comentário foi removido pelo autor.

  ResponderExcluir
 4. quando eu vou jogas agario brasil eu escrevo ums nomes tag caio time taus e taus :)

  ResponderExcluir
 5. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$ alguem faz isso tmb

  ResponderExcluir
  Respostas
  1. ___________________________$$
   _________________________$$$$
   _______________________$$$$$$
   ______________________$$$$$$
   ______________________$$$$
   ______________________$$
   _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

   Excluir
  2. Este comentário foi removido pelo autor.

   Excluir
  3. ___________________________$$
   _________________________$$$$
   _______________________$$$$$$
   ______________________$$$$$$
   ______________________$$$$
   ______________________$$
   _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

   Excluir
  4. ___________________________$$
   _________________________$$$$
   _______________________$$$$$$
   ______________________$$$$$$
   ______________________$$$$
   ______________________$$
   _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

   Excluir
  5. Este comentário foi removido pelo autor.

   Excluir
  6. _$$
   _________________________$$$$
   _______________________$$$$$$
   ______________________$$$$$$
   ______________________$$$$
   ______________________$$
   _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

   Excluir
  7. Isso é legal! Foi-me dado este código créditos IMVU absolutamente livre! Giveaway está acontecendo aqui http://imvucreditsgenerator.com

   Excluir
  8. ___________________________$$
   _________________________$$$$
   _______________________$$$$$$
   ______________________$$$$$$
   ______________________$$$$
   ______________________$$
   _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

   Excluir
  9. ______________________$$
   _________________________$$$$
   _______________________$$$$$$
   ______________________$$$$$$
   ______________________$$$$
   ______________________$$
   _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

   Excluir
 6. ameii essas letras mais nn sei naonde que manda as carinhas

  ResponderExcluir
 7. Este comentário foi removido pelo autor.

  ResponderExcluir

 8. 丹 乃 匚 刀 モ 下 ム 卄 工 J K ㄥ 爪 れ 口 ㄗ Q 尺 ち 匕 ∪ ∨ 山 メ ㄚ 乙v

  ム 乃 c d 乇 キ g ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 o ア q 尺 丂 イ u √ メ w リ 乙

  ResponderExcluir

 9. 丹 乃 匚 刀 モ 下 ム 卄 工 J K ㄥ 爪 れ 口 ㄗ Q 尺 ち 匕 ∪ ∨ 山 メ ㄚ 乙v

  ム 乃 c d 乇 キ g ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 o ア q 尺 丂 イ u √ メ w リ 乙

  ResponderExcluir
 10. Eu coloco umas letras da hora no nebulous

  ResponderExcluir
 11. Eu coloco umas letras da hora no nebulous

  ResponderExcluir
 12. as letras mais legais só pc suporta ;(

  ResponderExcluir
 13. essas letras, ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ℬ ℰ ℱ ℒ ℳ ℛ ℯ ℊ ℴ s ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ ℌ ℑ ℜ ℨ
  ℎ ℋ ℐ ml ℒ. quando passa para o celular ela fica como fonte normal.

  ResponderExcluir
 14. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
  Respostas
  1. ___________________________$$
   _________________________$$$$
   _______________________$$$$$$
   ______________________$$$$$$
   ______________________$$$$
   ______________________$$
   _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

   Excluir
 15. Alguém sabe me dizer aonde eu acho esse tipo de letras?!ㄅ҈❍҈❍҈

  ResponderExcluir
 16. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
 17. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
 18. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
 19. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
 20. 乙¡ઝД👊√¡રચﻜ💀 MEU NOVO CLAN E SO O PRIMEIRO ZIKA MAIS A MAO SO ISOO AI O RESTO VCS BOTAM OUTRO NOME ME FACE VICTOR SILVA COM MASCARA -_

  ResponderExcluir
 21. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
 22. amei esse cite ❤ ❤ e o melhor da qui e do google adorei tudo isso e agradeço pelo esforço para criar

  ResponderExcluir
 23. Respostas
  1. ░░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
   ░░░░█░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▀▀▄
   ░░░█░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒░░█
   ░░█░░░░░░▄██▀▄▄░░░░░▄▄▄░░░█
   ░▀▒▄▄▄▒░█▀▀▀▀▄▄█░░░██▄▄█░░░█
   █▒█▒▄░▀▄▄▄▀░░░░░░░░█░░░▒▒▒▒▒█
   █▒█░█▀▄▄░░░░░█▀░░░░▀▄░░▄▀▀▀▄▒█
   ░█▀▄░█▄░█▀▄▄░▀░▀▀░▄▄▀░░░░█░░█
   ░░█░░▀▄▀█▄▄░█▀▀▀▄▄▄▄▀▀█▀██░█
   ░░░█░░██░░▀█▄▄▄█▄▄█▄████░█
   ░░░░█░░░▀▀▄░█░░░█░███████░█
   ░░░░░▀▄░░░▀▀▄▄▄█▄█▄█▄█▄▀░░█
   ░░░░░░░▀▄▄░▒▒▒▒░░░░░░░░░░█
   ░░░░░░░░░░▀▀▄▄░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░█
   ░░░░░░░░░░░░░░▀▄▄▄▄▄░░░░░█

   Excluir
 24. Hola Amigos Aqui les dejo un hack que me funciono y me dio mas de 3Millones de Gemas, Aprovecha Antes que Deje De Funciona:/ :D (Y) ♥
  Link ----> http://videostubeb.club/hack-gemas-dragon-city-2016-2.html <----

  ResponderExcluir
 25. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
 26. Coloquem essas Letras Prfv!!

  MAIUSCULAS: 𝓐-ℬ-𝓒-𝓓-𝓔-ℱ-𝓖-ℋ-𝓘-𝓙-𝓚-ℒ-ℳ-𝓝-𝓞-𝓟-𝓠-ℛ-𝓢-𝓣-𝓤-𝓥-𝓦-𝓧-𝓨-𝓩

  MINUSCULAS: 𝓪-𝓫-𝓬-𝓭-𝒆-𝒇-𝓰-𝓱-𝓲-𝓳-𝓴-𝓵-𝓶-𝓷-𝓸-𝓹-𝓺-𝓻-𝓼-𝓽-𝓾-𝓿-𝔀-𝔁-𝔂-𝔃

  ResponderExcluir
 27. Alguém faz os delícia pra min com letras diferentes

  ResponderExcluir

 28. ███████████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████
  ███████████████████▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
  ██████████████▀█▀███████▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█▀████████
  ██████████████▀░░░░▄█████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
  ███████████████▄░░░░▀██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
  ███████████████▄█▄▀▄░░▀████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
  ██████████░░░▄▀▀▀░░░░▄░▄████▀░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
  █████████░░░░░▀▄░░░░░░▀████▄░░░░░▄█▄███████▄▄▄░▄▄░░░░░░░░▄███████
  ████████░░░░░░░░▀░░░░▄████▀░░░░░░░░█████▀███████▀▄░░░░░░░████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░▄██████░░░░░░░░░░███▄▄▄░░▀░▀████▄░░░▄█████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░█████▀░░░░░░░░░░░▀░▀█▀░▀▄▄▄░░░▄██░░░▄█████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░▀▄░▄░░░░░▀▀▄░░▀░░░░▄█████████
  ████████░░░░░░░░░▄░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░░░░▄█████████
  █████████▄░░░░░▄▄██▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
  ███████████▄░▄▄█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
  ███████████▄░▄███▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████
  ███████████▄▀░▀░▀▄▀██▄░░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
  ███████████▄█▄░▄░▄█▄░░▀░░░▀▄█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████
  ████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██████████████
  ███████████████████▄░░█▄░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████████
  █████████████████▄▄▄░░▀▀▀██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
  ███████████▄░░▀░▀████▄▀▄▄▄▀▄▀▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░▀██████████████████
  █████████████▄░░░░░░▀░▀░▀███▄███▄░░░░░░░░░░░░▄███████████████████
  ███████████████▄▄▄▄▄░░▀░▀░░░░░░░▀████▄░░░░░▄▄████████████████████
  ████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░███▄░░░▄▄▄█████████████████████
  ████████████▀░▀░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▀█▀░░▄█████████████████████████
  ██████████▀░░░░░░░░░░▄█████▄░░░░░░░░▀▄███████████████████████████
  ██████████▄▄░░░▄▄▄█▄▄▄▀████▄▄▄▀▄▄▄░▄▄████████████████████████████
  █████████████▄████████▀█▀▀▀░░▀▀▀░░░░░░░▀█████████████████████████
  ██████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███████████████████████
  ████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░███████████████████████
  ██████████████▀░░░░░░░░░░▄█▄▄░▄█▄▀░▀░░░░░▀▄██████████████████████
  ████████████▀░░░░░░░░▄▄▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀████████████████████
  ██████████▀░░░░░░░░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░▀▄███████████████████
  ██████████░░░░░░▄▄█▄░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄▀░▀░░░░░░░███████████████████
  █████████▄░░░░░▄██▀░░░░▄░▄▄▄▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
  ████████▀░░░░▄████░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████████████████
  ██████▀░░░░░▄███▀░░░░███▀░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░░░░░░▄███████████████
  █████▄░░░░░▄████░░░▄██░░░░░░░▄▄▄█▄███▄▀░░░░░░░░░░░▀██████████████

  ResponderExcluir
 29. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
 30. 🌟_________
  (ThinkingAboutYou..❤)
  ` ̄ ̄🐬 ̄O ̄. ̄ ̄ ̄
  🐳 。 o 🐟 *
  ╭━━━━━╮┏╮╭┓
  ┃╰╯ ┃╰╮╭╯
  ┣━━╯ ╰━╯┃
  ╰━━━━━━━━╯
  🌀🌀🌀🌀🌀🐠🌀🌀
  💙🐙💙💙💙💙💙💙

  ResponderExcluir
 31. muito bom melhor site de fazer nick que eu ja vi olha meu nome no agar.io :
  թℓลყ ௮ลя∂

  ResponderExcluir
 32. ∆ ∇ ∈ ∉ ∋ ∌ ∏ ∑ √ ∝ ∞ ∟ ∠ ∧ ∨ ∣ ∥ ∩ ∪ ∫ ⊃ ⊂ ∷ ∶ ∵ ∴ ∮ ∬∀ ∂ ∃ ∅ Τ ψ φ Ξ ✟ ✞ ✠ ❖ ✔ ✓✹

  ResponderExcluir
 33. ███████████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████
  ███████████████████▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
  ██████████████▀█▀███████▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█▀████████
  ██████████████▀░░░░▄█████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
  ███████████████▄░░░░▀██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
  ███████████████▄█▄▀▄░░▀████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
  ██████████░░░▄▀▀▀░░░░▄░▄████▀░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
  █████████░░░░░▀▄░░░░░░▀████▄░░░░░▄█▄███████▄▄▄░▄▄░░░░░░░░▄███████
  ████████░░░░░░░░▀░░░░▄████▀░░░░░░░░█████▀███████▀▄░░░░░░░████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░▄██████░░░░░░░░░░███▄▄▄░░▀░▀████▄░░░▄█████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░█████▀░░░░░░░░░░░▀░▀█▀░▀▄▄▄░░░▄██░░░▄█████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░▀▄░▄░░░░░▀▀▄░░▀░░░░▄█████████
  ████████░░░░░░░░░▄░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░░░░▄█████████
  █████████▄░░░░░▄▄██▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
  ███████████▄░▄▄█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
  ███████████▄░▄███▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████
  ███████████▄▀░▀░▀▄▀██▄░░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
  ███████████▄█▄░▄░▄█▄░░▀░░░▀▄█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████
  ████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██████████████
  ███████████████████▄░░█▄░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████████
  █████████████████▄▄▄░░▀▀▀██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
  ███████████▄░░▀░▀████▄▀▄▄▄▀▄▀▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░▀██████████████████
  █████████████▄░░░░░░▀░▀░▀███▄███▄░░░░░░░░░░░░▄███████████████████
  ███████████████▄▄▄▄▄░░▀░▀░░░░░░░▀████▄░░░░░▄▄████████████████████
  ████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░███▄░░░▄▄▄█████████████████████
  ████████████▀░▀░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▀█▀░░▄█████████████████████████
  ██████████▀░░░░░░░░░░▄█████▄░░░░░░░░▀▄███████████████████████████
  ██████████▄▄░░░▄▄▄█▄▄▄▀████▄▄▄▀▄▄▄░▄▄████████████████████████████
  █████████████▄████████▀█▀▀▀░░▀▀▀░░░░░░░▀█████████████████████████
  ██████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███████████████████████
  ████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░███████████████████████
  ██████████████▀░░░░░░░░░░▄█▄▄░▄█▄▀░▀░░░░░▀▄██████████████████████
  ████████████▀░░░░░░░░▄▄▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀████████████████████
  ██████████▀░░░░░░░░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░▀▄███████████████████
  ██████████░░░░░░▄▄█▄░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄▀░▀░░░░░░░███████████████████
  █████████▄░░░░░▄██▀░░░░▄░▄▄▄▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
  ████████▀░░░░▄████░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████████████████
  ██████▀░░░░░▄███▀░░░░███▀░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░░░░░░▄███████████████
  █████▄░░░░░▄████░░░▄██░░░░░░░▄▄▄█▄███▄▀░░░░░░░░░░░▀██████████████

  ResponderExcluir
 34. Respostas
  1. Aperta o botão do lado direito do Mause depois aperta em Copiar para colar é quase a mesma coisa pq você vai apertar em colar ^^

   Excluir
 35. A não tem nem o "R" que eu quero

  ResponderExcluir
 36. E meu nick sempre é "King´s" se verem já sabe, manda um "w" pra ajudar ;)
  Jogo Agar.io

  ResponderExcluir
 37. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
 38. ░░░░░░░░░░████████████
  ███████████████████▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
  ██████████████▀█▀███████▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█▀████████
  ██████████████▀░░░░▄█████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
  ███████████████▄░░░░▀██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
  ███████████████▄█▄▀▄░░▀████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
  ██████████░░░▄▀▀▀░░░░▄░▄████▀░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
  █████████░░░░░▀▄░░░░░░▀████▄░░░░░▄█▄███████▄▄▄░▄▄░░░░░░░░▄███████
  ████████░░░░░░░░▀░░░░▄████▀░░░░░░░░█████▀███████▀▄░░░░░░░████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░▄██████░░░░░░░░░░███▄▄▄░░▀░▀████▄░░░▄█████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░█████▀░░░░░░░░░░░▀░▀█▀░▀▄▄▄░░░▄██░░░▄█████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░▀▄░▄░░░░░▀▀▄░░▀░░░░▄█████████
  ████████░░░░░░░░░▄░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░░░░▄█████████
  █████████▄░░░░░▄▄██▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
  ███████████▄░▄▄█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
  ███████████▄░▄███▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████
  ███████████▄▀░▀░▀▄▀██▄░░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
  ███████████▄█▄░▄░▄█▄░░▀░░░▀▄█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████
  ████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██████████████
  ███████████████████▄░░█▄░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████████
  █████████████████▄▄▄░░▀▀▀██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
  ███████████▄░░▀░▀████▄▀▄▄▄▀▄▀▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░▀██████████████████
  █████████████▄░░░░░░▀░▀░▀███▄███▄░░░░░░░░░░░░▄███████████████████
  ███████████████▄▄▄▄▄░░▀░▀░░░░░░░▀████▄░░░░░▄▄████████████████████
  ████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░███▄░░░▄▄▄█████████████████████
  ████████████▀░▀░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▀█▀░░▄█████████████████████████
  ██████████▀░░░░░░░░░░▄█████▄░░░░░░░░▀▄███████████████████████████
  ██████████▄▄░░░▄▄▄█▄▄▄▀████▄▄▄▀▄▄▄░▄▄████████████████████████████
  █████████████▄████████▀█▀▀▀░░▀▀▀░░░░░░░▀█████████████████████████
  ██████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███████████████████████
  ████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░███████████████████████
  ██████████████▀░░░░░░░░░░▄█▄▄░▄█▄▀░▀░░░░░▀▄██████████████████████
  ████████████▀░░░░░░░░▄▄▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀████████████████████
  ██████████▀░░░░░░░░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░▀▄███████████████████
  ██████████░░░░░░▄▄█▄░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄▀░▀░░░░░░░███████████████████
  █████████▄░░░░░▄██▀░░░░▄░▄▄▄▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
  ████████▀░░░░▄████░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████████████████
  ██████▀░░░░░▄███▀░░░░███▀░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░░░░░░▄███████████████
  █████▄░░░░░▄████░░░▄██░░░░░░░▄▄▄█▄███▄▀░░░░░░░░░░░▀██

  ResponderExcluir
 39. Eu resumi aki e peguei as melhores letras :) 🇦丹αƛΔムλᗩΛसऩ₳丮ลѦคᎯสロꍏ开ਸ🈷
  🇧乃вβƁദЂß฿ႪЬҍცɮɞᏰᕊℬᙖ侈
  🇨匚¢ḉ₡ე₵ႠƇꉓᏣᑕℂとͼℭ
  🇩刀∂ÐↁƊժ⊅ԃԂꀸᖱᎴᖙᗪᗬ
  🇪モєΣعэㄠპ℮∈∑ξϵモ౬ꍟᏋᙓℰ㉫ ૯を
  🇫下f₣ҒՔ౯Բヂբꎇℱ Բ
  🇬ムg❡Ⴚ₲ʛgꁅℊᎶᏩԌੲǤ
  🇭卄нஅअĦዠせけみんჩℋℍザਮℌ♅
  🇮工ιΞ፤ቾ์łⱡ៛፣เቖェエIใ ɪꀤᏐⅈɨ ¡
  🇯CD₭ҝƘӃꀘᏦҡ
  🇱ㄥℓ ŁレⱠⱢ∠₺し८ไ₰Լ廴꒒ℒむもꞭ
  🇲爪м๓றℳო௱൬ლຕឮᙢᗰϻ从
  🇳れиภฑரƝห₪₦Ⴖல∩ຖหℕᏁग़ͷη
  🇴口σѻØᘎø๏ΘФӨのѺ❍ΩҩᎧҨᏫᎤԾ ❂
  🇵ㄗρㄕ ƤPᎵᕈթア₱や℘ԹアヱᖘᎮ 伊
  🇶Qqℚ
  🇷尺яरℜरै₹ ԄƦʀꋪԻᖇℛℝᏒ☈尻
  🇸丂s💲Şڪşک₷នঊՖᎦฐຮꌗऽธ
  🇹匕тτŦƬ†₮৳Ⴕ₸すイ イकԵ꓄ནᅮ┳∓☨Ꭲ
  🇺∪υยひปႮখʊƲ∪นบฆնບນꀎᏌᏠथ໓
  🇻∨νƔ۷ɣᐯᏉᏤ
  🇼山ωwฬ₩Ꮃ௰ຟฝѠШพผฟຜຝᙡਘ
  🇽メ✗✘✖Ж×ꊼ艾
  🇾ㄚуΥﭏצּҰ¥УұץჄყעꌩ⑂Ꭹϒ
  🇿乙zƵƶʑẕꁴᏃℤ
  ҈ C҈ D҈ E҈ F҈ G҈ H҈ I҈ J҈ K҈ L҈ M҈ N҈ O҈ P҈ Q҈ R҈ S҈ T҈ U҈ V҈ W҈ X҈ Y҈ Z҈
  ◀▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▶
  #⃣♯#﹟
  0⃣₀⁰口の⭕㉤㉧∅
  1⃣₁¹❶①
  2⃣₂²ᆯஉԶƻՁ❷②㉣
  3⃣₃³ჳƺʓȜѯるਤℨㄋ❸③
  4⃣₄⁴५Վムчҷӌҹ❹④
  5⃣₅⁵Ƽらち❺⑤
  6⃣₆⁶❻⑥
  7⃣₇⁷ᆨ❼⑦
  8⃣₈⁸Ց❽⑧
  9⃣₉⁹Գອ❾⑨
  ◀▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▶
  〖〗
  【】
  『』
  ❮❯
  ❰❱
  ⁅⁆
  「」
  《》
  〈〉
  〘〙
  ⌠⌡
  ⌈⌋
  ⌊⌉
  ⟦⟧
  ⦅⦆
  ﴾﴿
  〔〕
  ❨❩
  ❴❵
  ❪❫
  ❨❩
  ☾☽
  〔〕
  ❲❳
  ◀▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▶
  ﷽ ͜͡ 臠 ҈
  ◀▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▶
  ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ➫ ➬ ➩ ➪ ➭ ➮ ➯ ➱ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ←⇺➲↫↬↲ ↳ ↱ ↰ ➾⇌☇
  ◀▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▶
  ❅ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✱ ✳ ✵ ✶ ✷ ✹ ❊ ❉ ❈ ❇ ☆ ✠ ✼ ✽ ✾ ✿ ❁ ✡ ✴ ✺ ✵ ✰ ✫ ۞ ❆ ❋ ❆ ❀ ⚛ ☸ ⛧﹏✍ ৢৢ͡ ๖ۣۜ
  ﭢ ت.
  ک

  ResponderExcluir
  Respostas
  1. ola estou na conta da minha irmam essa letra sao supers legais e achei as que eu ia usar muito obrigado

   Excluir
 40. AMEI DEMAISSSSSSSSSS MUITO BOM recomendo muiiitooooo likeeeeeeeee fiz meu nome no nebulous:(❦ҡเɳɠ♠ɠσℓ∂εɳ👑)FODA xd

  ResponderExcluir
 41. AMEI DEMAISSSSSSSSSS MUITO BOM recomendo muiiitooooo likeeeeeeeee fiz meu nome no nebulous:(❦ҡเɳɠ♠ɠσℓ∂εɳ👑)FODA xd

  ResponderExcluir
 42. Este comentário foi removido pelo autor.

  ResponderExcluir
 43. ▄▄▄▄─●●─ ▄▄ ▄▄ ─ ▄▄▄▄▄▄
  ─██──██──██▄█── ─██▄─█
  ─██──██─▄██─██▄ ─██
  ▄██▄█────────── ▄██▄▄█

  ResponderExcluir
 44. Gostaria imensamente de fazer um contato, para vibalizizar a compra de alguma artes dentro da sua proposta... Gostei muito.... Fico no aguardo de um contato...
  Adão Gomes -Manaus-
  92981257000 skype: tioadao
  tioadao@nafesta.com.br

  ResponderExcluir
 45. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$ alguem faz isso tmb

  ResponderExcluir
 46. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$ alguem faz isso tmb

  ResponderExcluir
 47. bem isto é legal eu tenho esse código créditos IMVU e eu não posso acreditar que ele realmente funcionou! Entendi a http://imvucreditsgenerator.com

  ResponderExcluir
 48. eu gostava ma n preciso + mas se vcs puderem falem todos os codigos de teclado gamer

  ResponderExcluir
 49. Alguem tem aquele coração deitado??

  ResponderExcluir
 50. ___________________________$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
 51. Sou LVL 560 no Nebu e 59 no agrário peita
  ?

  ResponderExcluir
 52. Sou LVL 560 no Nebu e 59 no agrário peita
  ?

  ResponderExcluir
  Respostas
  1. eu peito, lvl 648 e no agar sou level 75 '-'

   Excluir
  2. Mim ajuda a upa no Nebulous.. 😂😂

   Excluir
 53. 🐉🍁ρнєттxє🍁🐉🐉🍁ρнєттxє🍁🐉

  ResponderExcluir
 54. gente si kizer o simbolos do sirius dragon peskize :WEIRDEST POPSPLIT EVER? Agar.io Awesome Moments
  em baixo ta o simbolo

  ResponderExcluir
 55. alguém faz um Leo Games letras diferentes? ficarei muito feliz <3

  ResponderExcluir
 56. vᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮᕮ

  ResponderExcluir
 57. Este comentário foi removido pelo autor.

  ResponderExcluir
 58. alguem sabe como colocar no nome do agario desenhos ?

  ResponderExcluir

 59. ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ℬ ℰ ℱ ℒ ℳ ℛ ℯ ℊ ℴ s ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ ℌ ℑ ℜ ℨ
  ℎ ℋ ℐ ml ℒ pq eu n consigo copiar esses simbolos no celular?

  ResponderExcluir
 60. Boa tarde. Existe algum aplicativo que me ajude a fazer essas letras. Estou precisando. Mas não estou sabendo fazer a pesquisa específica

  ResponderExcluir
 61. Boa tarde. Existe algum aplicativo que me ajude a fazer essas letras. Estou precisando. Mas não estou sabendo fazer a pesquisa específica

  ResponderExcluir
 62. reginaldo nascimento pesquisa Full Leaderboard ou codigos das Carinhas

  ResponderExcluir
 63. ──▒▓▒░
  ─█▒████████
  ▒█▒▓█▓█████
  ─▓▒▓█▓██▓██
  ──▒▓█▓██▓██
  ─░▒▓█▓██▓██░
  ─░▒▓█▓██▓██░
  ─░▒▓▓▓██▓██░
  ─░▒▓█▓██▓██░
  ─░▒▓▓▓██▓██░
  ─░▒██▓██▓██░
  ─▒▒▓██▓█▓██▒
  ─░▒▒█▓▓▓▓▓██
  ─▒▒▒█▓▓█▓▓██
  ─░▒▒█▓▓██▓██░
  ─▒▒▒█▓▓█▓▓██░
  ─▒▒▒█▓▓██▓██▒
  ─▒▒▒█▓▓██▓██▒
  ─░▒▒█▓▓▓█▓██▒
  ─▒▒▒█▓▓█▓▓██▒
  ─▒▒▒█▓▓▓█▓██▓
  ─▒▒▒█▓▓▓█▓▓██▓
  ─░▒▓█▓▓▓█▓▓███████▒
  ─▒▓▒▒█▓█▓▓▓██▓░──▒█▓
  ─▒▓──▒█▓█▓▓█▓──────█░
  ─▒▒──▒██▓▓▓█▒──────▓▒
  ─▒▓──▒███▓▓█▓──────▒▒
  ─▒▒──▒███▓▓█▓──────▓▒
  ─▒▒──░███▓▓██─────▓▓▒
  ─▓▒──▒███▓▓▓██▒▒▒▓░▒▒
  ─▒▓▒▓▓█▓█▓▓▓████▓░─▒▓
  ─▒▒▓██▓█▓▓▓▓██▒────▓▓
  ─▒▒▓▓▓▓▓███▓▓█────░█▒
  ─▒▒▓▓█▓▓▓██████▓▒▓██▒
  ─▒▒▓▓█▓▓▒▓████████▓██
  ─▒▒▓▓█▓▓▒▓▓▓██▓██▓▓▓██▒
  ─▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▒██▓▒▓█▓█████▓
  ─▒▒▓▓█▓█▓▓▓▒██▓▒▒████████████▓
  ─▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▒██▓▓▓██▓██████████████▓▒▒█▒
  ─▒▒▓█▓▓▓▓█▓▒██▓▓▒██▓▓▓▓▓▓█████████████▓
  ─▒▒▓█▓▓▓▓▓█▒██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███▓████▓
  ─▒░▓█▓▓█▓▒█▓▓█▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓██▓▓█▓
  ─▒▒▓█▓██▓▒▓█▓██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓██
  ─█▓▒█▓▓██▓▓█▓██▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██
  ─█▓▒█▓▓▓█▓▓█▓▓██▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██
  ─░░▓█▓▓▓█▓▓██▓█████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  ─▒▒▓█▓▓▓▓▒▓███▓▒▒▒▓██▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█▓▓██
  ──▒█▓████████▒──────▓██▓▓▓▓▓▓█▓████▓▓██
  ──░█████▓▒██▒─────────▒████▓▓▓▓▓█████▓
  ───▒█▓────▓█────────────░▓███████▓▓██▓
  ───▒█─────▒▓───────────────░▒▓███████▓
  ───▓█───────────────────────────▒▓▓██▒ARMA :v

  ResponderExcluir
 64. ███████████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████
  ███████████████████▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
  ██████████████▀█▀███████▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█▀████████
  ██████████████▀░░░░▄█████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
  ███████████████▄░░░░▀██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
  ███████████████▄█▄▀▄░░▀████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
  ██████████░░░▄▀▀▀░░░░▄░▄████▀░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
  █████████░░░░░▀▄░░░░░░▀████▄░░░░░▄█▄███████▄▄▄░▄▄░░░░░░░░▄███████
  ████████░░░░░░░░▀░░░░▄████▀░░░░░░░░█████▀███████▀▄░░░░░░░████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░▄██████░░░░░░░░░░███▄▄▄░░▀░▀████▄░░░▄█████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░█████▀░░░░░░░░░░░▀░▀█▀░▀▄▄▄░░░▄██░░░▄█████████
  ███████▄░░░░░░░░░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░▀▄░▄░░░░░▀▀▄░░▀░░░░▄█████████
  ████████░░░░░░░░░▄░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░░░░▄█████████
  █████████▄░░░░░▄▄██▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
  ███████████▄░▄▄█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
  ███████████▄░▄███▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████
  ███████████▄▀░▀░▀▄▀██▄░░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
  ███████████▄█▄░▄░▄█▄░░▀░░░▀▄█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████
  ████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██████████████
  ███████████████████▄░░█▄░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████████
  █████████████████▄▄▄░░▀▀▀██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
  ███████████▄░░▀░▀████▄▀▄▄▄▀▄▀▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░▀██████████████████
  █████████████▄░░░░░░▀░▀░▀███▄███▄░░░░░░░░░░░░▄███████████████████
  ███████████████▄▄▄▄▄░░▀░▀░░░░░░░▀████▄░░░░░▄▄████████████████████
  ████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░███▄░░░▄▄▄█████████████████████
  ████████████▀░▀░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▀█▀░░▄█████████████████████████
  ██████████▀░░░░░░░░░░▄█████▄░░░░░░░░▀▄███████████████████████████
  ██████████▄▄░░░▄▄▄█▄▄▄▀████▄▄▄▀▄▄▄░▄▄████████████████████████████
  █████████████▄████████▀█▀▀▀░░▀▀▀░░░░░░░▀█████████████████████████
  ██████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███████████████████████
  ████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░███████████████████████
  ██████████████▀░░░░░░░░░░▄█▄▄░▄█▄▀░▀░░░░░▀▄██████████████████████
  ████████████▀░░░░░░░░▄▄▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀████████████████████
  ██████████▀░░░░░░░░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░▀▄███████████████████
  ██████████░░░░░░▄▄█▄░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄▀░▀░░░░░░░███████████████████
  █████████▄░░░░░▄██▀░░░░▄░▄▄▄▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
  ████████▀░░░░▄████░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████████████████
  ██████▀░░░░░▄███▀░░░░███▀░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░░░░░░▄███████████████
  █████▄░░░░░▄████░░░▄██░░░░░░░▄▄▄█▄███▄▀░░░░░░░░░░░▀██████████████

  ResponderExcluir
 65. Suscribancen a mi canal Omega Nebulous Gracias...

  ResponderExcluir
 66. ALGUEM MIM FALA UM NICK TOP AE PFV NAO SOU MUITO CRIATIVO... AGRADEÇO❤🍃

  ResponderExcluir
 67. ALGUEM MIM FALA UM NICK TOP AE PFV NAO SOU MUITO CRIATIVO... AGRADEÇO❤🍃

  ResponderExcluir
 68. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Ola

  ResponderExcluir
 69. A=Δ꙰ Λ λ Ⱥ ₳ ą å ส สั ล α ค ศ Ⴉ 🇦 🇦ศ ₳ ム Δ a ɑ Ă λ α Λ ɐ ส丹ⓐ Д ∆ ਸ λ Λ ą å ส ล ค α Ą ਜ Ẵ ศ ά āλ Д Å ä ล Ẳ Ħ ª ẩ ส Ä ձ Ą ๖ۣۜĄ αสั ά ặ
  म स 禸 丒丸凡 丹入 ム ム Д 开 ໞ Ѧ 月么 ਜ A҉ 岚 ๖ۣۜA ꬍꬅ 刄 㞩

  B=多🇧 乃 ঔৣ͜͡岌 в ฿ ß β ცⓑ ხ ɮ β ß ฿ Ъ طß в β ხ ฿ в ␢ ๒ Ъ ъ ь Ɓ ß ฿ Þ 乃 邦 ぶ ✇ 及 в Ⴊ 🇧 ๖ۣۜB 夃 ଷ
  ゐßѢƀЪЬβϐбБъьわゎらね ♭ ɓ B҉ ㄢ

  C=¢ ₡ ₢ C ς ⊂ 匚 ㄷ ど に 二仁 🇨 ɕ ૮ C҉ ๖ۣۜC Շ 🇨 ¢ ₡ ᄃ c̈̈ ɔ ς ©C¢ ς © ζ Ƈ Ɔ ʗ ₡ ૮ ح¢ Ĉ č Č © ĉ Ć ૮

  D=ↁ Đ ɗ đ δ ɖ わ 力 ⊅ ⊅໓ 🇩 ∌ D҉ 刀 Ɗ
  ๖ۣۜD ಖ 🇩đ Đ ɖ ⓓ ∂ ժÐ ∂ đ ۜÐ ₫Ð ∂ ð đ ๔ მ ძ ժ ɗ

  E=Ɇ € ℮ ㉫ ∉ ∈ Ξ Σ ξ Є ๋Є ع ə ɇ є ჲ を
  ミ モ 三 巨 玄乞 E它 ೯ ౯ ㄠ モ 🇪 E҉ 亥 ૯ ๖ۣۜE も ƎƏ Ɛ ؏៩ 🇪 乇 Є є Σ ε ξ ⓔ 玄 ៩ ₤ ჰ პ℮£ Є ξ Є๋ є ჱ ŧ Σ ε ع э έ נּ גּ ɛ ə ٤ ૯૯ є პ ε Ë ع ﻊ ē € ξ έ ℮ ë Э ۼ

  F=Ғ ƒ Բ下 チ Ϝ Fヂ Ք F 下 🇫 F҉. ๖ۣۜF 🇫 キ ₣ ʃ ғ ⓕ f Ғƒ Բ ๖ۣۜF ₣ƒ ₣ ffl ךּ דּ Ғ ક

  G=₲ ǥ Ⴚ Ǥ ❡ ሬ 🇬 Ԍ G҉ ๖ۣۜG ໔ ໕ ផ ௹
  🇬 Ĝ Ģ g G̈̈ ⓖ ₲ ௹ ğ G๋ ๔ Ġ ġ ģ ğ๋ ؤ و פĢ ₢ ɠ ૬ ǥ

  H=Ħ ん ɧ 卄௮
  அ ஆ Һ һ н Ҕ ҕ Ң ң Ҥҥ Ӈ ӈ Ԋ ԋ 艹 Ⴌ 🇭 ╠╣ H み ђ ๖ۣۜH ਮ 🇭 ん ħ н ђ அ ჩ ħ ╠╣ ђ સ Њ ௮ Ћ нસ அ ħ ђ н Ћ Њ अ╠╣

  I=፤ ɨ ៛ í ∣ ழェ エ ェ エ 工讠 辶 เ ቾ 🇮 ҉ I҉
  ๖ۣۜI ⶇⷀ 🇮 ί Ξ រ ł ιΐ ι ║ï Î เ Ī ﭑ Ỉ î Į ĩϊ ΐ ذ ﻐ ɩ ւ ɨ

  J=ʝIJ j J ʲქ ჟ 🇯 J ℑ ๖ۣۜJ 🇯ʝ ქ J Ĵ ɾ ე უل נ ਹ Ĵנ ل Ţ ړ ਹ ﻮ ʝ ჟ

  K=Ҝ Ҟ Ӄ ₭ Ҝ 长 ҟ Ҡ ҡ ӄ ҝ 🇰 Ƙ K ઝ ๖ۣۜK🇰 ₭ Ҝ κ ķ К к ๖ۣۜK ઝ Қ ķ к Ҝ ₭ К қ ҝ

  L=Ł Լ ℓ ∟ レ し ̽ſ ʆ ไ ₰ 🇱よ๊レ 廴 L҉ ㄥ ๖ۣۜL โ Ն ₺ 🇱 Ł ₰ ℓ Լ よ ℓ Ĺ Ł Լ Ľ Ļ Ŀ ┘£ ไŁ ℓ Ļ ๋╝Լ

  M=ℳ ๓ ற м რ ო ɱ ₥ Ӎ ボ /V\ 水 ണ Ӎ 🇲 M҉ 爪 ๖ۣۜM
  🇲 м ℳ რ ற ო ɱ ๓ ʍ დლм ற /V\ ๓ ๖ۣۜM Щ๓ ற м ₥ რ ო ɱ

  N=₦ Ń ņ ரŋИ ภй מ Ň หฑ иη∩ ல ₪ ൯ Ŋ N҉ れ ๖ۣۜN ฌ ญ ൮ വശഷസ Л🇳и ₦ Π ₪ η ெ வ йи η ŋ ฑ ர И ภ й Ń ņ ή п ห Ŋ ภ Պ ฑ η и ர Ɲ ห ₪ ɳ מּ תּ ₦

  O=Ѻ θ Θ ❍ ◯ 〇Ծ҉ ゆ ∅ Ø Ծ Օ ס ⊗ ₴ Θ ΦϕФ Ω θ๑ ๏ ο ๐ σ ø ѳ Ѻ Ѳ Ө ०
  の 🇴 ۝ O 口 ๖ۣۜO 汩 ଠ 🇴Ø๏σǿ⊕ƠФץםץ₴ΘԾøΩ❍ტიბθ❂ ø σ Ø ૭ Ǿ ö ♂ ợ Ů Ơ Ō Ծ Θ δ Ǿ Ф Ộ Ö ǿ Ŏ ό Ø ѳ ø ૭ σ ๏ ơ Θ Ф ठ ☻☺ θ Ө ɵҨ

  P=℘ ₱ 了 ァ户 ㄕ尸 卩卫 ƿ ρ م թ ア ק ¶ や ゃ ア マ ャ ヤ ヹ ア 🇵 伊 ҉ P҉ ㄗ ๖ۣۜP 尹 🇵ρ ק թ þ φÞ ╠╝קּ թ φ þ քק Þ ρ P๋ ‽ ρ ƿ ք թ ॐ

  Q=φ Ҩ ҩ. 🇶 ϑ Q҉ ๖ۣۜQ🇶q ๖ۣۜQǪ ǫ գ

  R=ℜ Ԅ रै₹Я 訳 尺 㞍尻尺 尼 尽 Ի ʀ ɾ я Я 民 🇷 R҉ 屁 ૨ ๖ۣۜR ฯ ণ 尺 尻 я ℜ Γ я ® л Я Ř ř ર ŗ ѓ ל гг ŗ я ® Я Ŗ

  S= ฐ ร ຮ ธ ऽ ₷ ֆ ى ک উ ঊ Տ હ ៜ 🇸 ട
  乌马 写 ㄅ ㄘㄎ 亐令 S҉ S ๖ۣۜS ঙ ຣ ଌ 🇸ঊ ₷ ន ѕ ร ₴ ஜى § ร ş ئ ટ ک Ŝ š હ Ş ઽ ՏȘ ร ﻜ § Ş ֆ હ $ Ș Ƨ ى ş Տ ડ ઽ ૐ

  T=┳ 〒 Ԏ Ŧ ₮ ৳ ॠ ŧ ჭ ⊥ 匕十 क़ 丁 も デ テ ナ ㄤ イ 亻 ট ゼ Ⴀ 🇹
  平 亇 T҉ す ๖ۣۜT ক ፐ ፓ 弋 字 🇹т † է Ե イ Ŧ ৳ჯ ₮ क も ł ┼ † т Ŧ Ţ Ť ŧ 〶〒ł Ŧ ♰ Ƭ τ †

  U=น Ü บ ป ย ษ ข μ い ų น บ ป∪ リ ㄩ凵びひ სυʉ 🇺 Ҵ ચ થ ს U҉ む ષ ๖ۣۜU Ⴎ ษ 🇺 ひ υ ს ∪ચ µ Ü ü џ ů ย Û û ŭ ن น ષย џ ચ Ǔ Џ Ц Ū ப ʉ μ થ ય મ և υ ц

  V=√ 讠 🇻 V҉ ∨ ๖ۣۜV ง 🇻ν∇√ ૪√ ٧ ს

  W= ₩ ฬ ผ ฝ พ ฟ ௰ ឃ ω 🇼 W҉ ખ 山 ๖ۣۜW ຟ 🇼 Ѡ Ш ₩ ωŴ ω ŵ ખ ώ ฬ ฝ พ ฟ ﷲ ਘ

  X =× 区×义冈区囟ҳ̸Ҳ̸ҳ✘✗ χ 🇽 乂 X҉. メ ๖ۣۜX 🇽χ Ҳ ҳ ✖χ Ж ჯ ×א ﭏ Ҳ ҳ χ ×

  Y = ƴ ¥ 丫吖 Ɏ Ύ Ⴘ 쏘 γ צ ყ Ⴘ Ⴗ ע γ у Y ﻻ ㄚ Ⴤ 🇾 ψ Ψ Y҉. ๖ۣۜY ⼬ Ƴ🇾у Ψ ყ γμ¥ ﻻ ŷ Ў ყ γ ÿ ý ५У ყ ﻻ צּ Ұ ¥ У ұ ץ

  Ζั = ʑ Ӡ ӡ ろ る 乙 之 z ƶ ȥ ʒ ʐ ʑ ƺ ʓ 🇿 Z҉ 🇿 z 乙 ζ Հ Ż ž ζ ż Ƶ Հ ƶ ƺ

  ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶤ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ᶰ ᵒ ᵖ ˁ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ

  ᴬ ᴮ ՟ ᴰ ᴱ ˁ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ ᵠ ᴿ ⁵ ᵀ ᵁ ᵛ ᵂ ᵡ ᵞ ᶻ

  ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

  就像模像ા િ ી ુ ૂ ૃ ૄ ૅ ે ૈ ૉ ₡₢₣₤₥₦₩₪₫₭₯₾₽₻₺₸₷₶₶₵₴₴₲₰₱₳⸿⸚⸛ⶬ⻞⸙ㆃ㑹䡤 ▒░▓ ҉ ҈ ℳℴℵ℥ℤℨ℘ℜ
  ♔♕♖♖♗♘♚♝♟♠♢♢♣♤♦♨⚀⚂⚃⚅❧❥❥❤❣❠❠❑❒❁❃❅❔❔❖❆❇❈❙❙❋❜❝❞❏❎❍❌❊❊❉❈❇❅❄❂❀❀✰✱✳✳✴✵✷✷✸✹✺✻✼✽✿✯✮✫✫✪✧✦✥✤✤✣✢✡✡✠✟✞✜✛✚✙✘✘✖✖✗✕✔✓✒✑✍✎✏ ೈ፝͜͡࿇ ঔৣ͜͡➳ ⇝❦ۜ✯ۣۜৡৡۣۜ✯ۜ❦⇜
  ꧁᭼⸼✞⸼᭼꧂ ঔৣ͜͡ீ͜❥͜ঔৣ👼 ⸎✴•เั•✴⸎ ঔৣ͜͡➳ೈ፝͜͡࿇↭ৢۜ͜͡✟✗✙✚✛✠✟✞✜✢✦✧✦✮✭✬✫✪✩✯✰✺✹✸✷✶✵❂❧❦ ⇝❦ۜ✯ۣۜৡৡۣۜ✯ۜ❦⇜꧁᭼⸼✞⸼᭼꧂ঔৣ͜͡ீ͜❥͜ঔৣ👼 ⸎✴•เั•✴⸎  ్మాై  ू ፝͜❥

  ೈ፝͜͡๖ۣۜ

  ႟ြ

  ፝͡ৎ✿̤֟٭

  ೈ፝❦➳랜⇝↯

  ঔৣֳ᷌᷈͜͡➳

  ✦҈͜͡➳

  ீ͜ৡৢ͜͡

  ๖ۣۜۜ͜͡ீ͜

  ๖ۣۜۜ͜͡ஓீ͜ ۣۜ

  ResponderExcluir
 70. _$$
  _________________________$$$$
  _______________________$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  ______________________$$$$
  ______________________$$
  _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$__$$$$$$$

  ResponderExcluir
 71. Muito Bom Esse Site! Mais Vi Alguma Coisa e Fiquei PISTOLA:
  ──▒▓▒░
  ─█▒████████
  ▒█▒▓█▓█████
  ─▓▒▓█▓██▓██
  ──▒▓█▓██▓██
  ─░▒▓█▓██▓██░
  ─░▒▓█▓██▓██░
  ─░▒▓▓▓██▓██░
  ─░▒▓█▓██▓██░
  ─░▒▓▓▓██▓██░
  ─░▒██▓██▓██░
  ─▒▒▓██▓█▓██▒
  ─░▒▒█▓▓▓▓▓██
  ─▒▒▒█▓▓█▓▓██
  ─░▒▒█▓▓██▓██░
  ─▒▒▒█▓▓█▓▓██░
  ─▒▒▒█▓▓██▓██▒
  ─▒▒▒█▓▓██▓██▒
  ─░▒▒█▓▓▓█▓██▒
  ─▒▒▒█▓▓█▓▓██▒
  ─▒▒▒█▓▓▓█▓██▓
  ─▒▒▒█▓▓▓█▓▓██▓
  ─░▒▓█▓▓▓█▓▓███████▒
  ─▒▓▒▒█▓█▓▓▓██▓░──▒█▓
  ─▒▓──▒█▓█▓▓█▓──────█░
  ─▒▒──▒██▓▓▓█▒──────▓▒
  ─▒▓──▒███▓▓█▓──────▒▒
  ─▒▒──▒███▓▓█▓──────▓▒
  ─▒▒──░███▓▓██─────▓▓▒
  ─▓▒──▒███▓▓▓██▒▒▒▓░▒▒
  ─▒▓▒▓▓█▓█▓▓▓████▓░─▒▓
  ─▒▒▓██▓█▓▓▓▓██▒────▓▓
  ─▒▒▓▓▓▓▓███▓▓█────░█▒
  ─▒▒▓▓█▓▓▓██████▓▒▓██▒
  ─▒▒▓▓█▓▓▒▓████████▓██
  ─▒▒▓▓█▓▓▒▓▓▓██▓██▓▓▓██▒
  ─▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▒██▓▒▓█▓█████▓
  ─▒▒▓▓█▓█▓▓▓▒██▓▒▒████████████▓
  ─▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▒██▓▓▓██▓██████████████▓▒▒█▒
  ─▒▒▓█▓▓▓▓█▓▒██▓▓▒██▓▓▓▓▓▓█████████████▓
  ─▒▒▓█▓▓▓▓▓█▒██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███▓████▓
  ─▒░▓█▓▓█▓▒█▓▓█▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓██▓▓█▓
  ─▒▒▓█▓██▓▒▓█▓██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓██
  ─█▓▒█▓▓██▓▓█▓██▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██
  ─█▓▒█▓▓▓█▓▓█▓▓██▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██
  ─░░▓█▓▓▓█▓▓██▓█████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  ─▒▒▓█▓▓▓▓▒▓███▓▒▒▒▓██▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█▓▓██
  ──▒█▓████████▒──────▓██▓▓▓▓▓▓█▓████▓▓██
  ──░█████▓▒██▒─────────▒████▓▓▓▓▓█████▓
  ───▒█▓────▓█────────────░▓███████▓▓██▓
  ───▒█─────▒▓───────────────░▒▓███████▓
  ───▓█───────────────────────────▒▓▓██▒

  ResponderExcluir